Ik­ke me­re ’huh’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MODSAETNINGER Det er en kon­trast. Men den kan va­e­re stør­re. Det var den, da jeg spil­le­de i den island­ske li­ga for­an 500 til­sku­e­re. Så jeg er vant til det. Jeg har spil­let på al­le ni­veau­er Han­nes Hal­l­dors­son sen­sa­tio­nel­le EM, kom til det kronjy­ske i uger­ne ef­ter slut­run­den, som for isla­en­din­gens ved­kom­men­de slut­te­de net­op 3. juli med et kvart­fi­na­le­ne­der­lag til Frank­rig.

Si­den er isla­en­din­gen lan­det i hver­da­gen i Ran­ders. Men for­re­st i hjer­nelap­per­ne lig­ger min­der­ne om en som­mer, han al­drig glem­mer.

»Det fø­les lidt uvir­ke­ligt. Ja, det fø­les fak­tisk som om, det ik­ke ske­te. Det var en drøm. Men det var og­så en un­der­lig pe­ri­o­de. Det var mit livs op­le­vel­se, og det, der sid­der til­ba­ge, er en ka­em­pe fø­lel­se af, at vi lyk­ke­des. At det lyk­ke­des for os at kom­me til en kvart­fi­na­le gi­ver mig en fø­lel­se af gla­e­de og til­freds­hed, som kom­mer til at sid­de i mig re­sten af li­vet,« si­ger Han­nes Hal­l­dors­son. En ka­em­pe op­le­vel­se Må­l­man­dens liv og kar­ri­e­re har for­an­dret sig via den må­ned i Frank­rig, som brag­te Island på he­le Eu­ro­pas la­e­ber.

»Da jeg gik gen­nem Ka­strup Luft­havn, var der sim­pelt­hen så man­ge ud­la­en­din­ge, der vil­le ha­ve ta­get sel­fies med mig og ha­ve au­to­gra­fer. Plud­se­lig blev jeg en ken­dis. Ik­ke ba­re på Island. Men overalt. Jeg fik så man­ge be­ske­der fra he­le ver­den, og fra Island har til­ba­ge­mel­din­ger­ne va­e­ret vil­de. Det har va­e­ret en livs­for­an­dren­de op­le­vel­se, som har aen­dret os og mig på man­ge må­der. Men hvor­dan den li­ge pra­e­cis har aen­dret os, er sta­dig sva­ert at si­ge,« for­kla­rer må­l­man­den, der fø­ler sig som en bed­re må­l­mand ef­ter EM-op­le­vel­sen.

»Det har gi­vet mig så me­get. Nu har jeg spil­let ek­stremt sto­re kam­pe, og det har hjul­pet mig. Da jeg først kom til Dan­mark for fi­re år si­den, var alt ka­em­pe­stort og ekso­tisk. Men nu har jeg me­get me­re er­fa­ring i at spil­le sto­re kam­pe,« slut­ter han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.