La Fa­mi­lia

BT - - INDHOLD - Hel­le Lho Han­sen Re­dak­tør BT We­e­kend

Der var en gang, hvor en fa­mi­lie be­stod af mor, far og to børn. Det gjor­de den i hvert fald der­u­de på lan­det, hvor jeg stam­mer fra. I dag ser min egen fa­mi­lie lidt an­der­le­des ud. Der er en mor – med børn. Og en far – med børn. El­ler ret­te­re to voks­ne, der skif­tes til at bo – i et hus med børn. På ma­trik­len er det mest fa­ste par­for­hold dét, der spi­rer mel­lem min ae­ld­ste søn og hans ka­e­re­ste, der til gen­ga­eld er flyt­tet per­ma­nent ind på te­e­na­ge­va­e­rel­set. Kig­ger jeg ned ad ga­den, bor der he­le fa­mi­li­er og de­le fa­mi­li­er. Sing­ler med og uden børn. Un­ge og ae­l­dre. Hver isa­er er de en fa­mi­lie. I den­ne uge ser vi på al­le de for­mer en fa­mi­lie kan ha­ve. Kul­turso­cio­log Emi­lia van Hau­en me­ner, at vi li­ge nu eks­pe­ri­men­te­rer me­re med fa­mi­lie­kon­stel­la­tio­ner­ne end no­gen­sin­de før. Et ek­sem­pel er Rik­ke Toft Nør­gård og Jon Od­gaard. Ef­ter 20 års sam­liv har de valgt at flyt­te fra hin­an­den, men al­li­ge­vel at be­va­re fa­mi­li­e­li­vet med de­res to pi­ger så in­takt som mu­ligt. Det be­ty­der, at de ene­ste fa­ste be­bo­e­re i fa­mi­li­ens hus er bør­ne­ne, mens de voks­ne skif­tes til at flyt­te ud og ind. Apro­pos at flyt­te ud skri­ver Chri­sti­na Se­derq­vist om nød­ven­dig­he­den af, at gø­re fa­mi­li­en min­de. Med an­dre ord når det ae­ld­ste krae fal­der ud af re­den – må­ske for­di man kom til at skub­be lidt...

For­si­de­fo­to: Mi­cha­el Drost-Han­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.