Nye fa­mi­lie­for­mer ud­fo

Ker­ne­fa­mi­li­en be­står for evigt, spår eks­per­ter. Men fle­re og fle­re dan­ske­re fin­der nye må­der at va­e­re fa­mi­lie på

BT - - TEMA -

M| btwe­e­kend@bt.dk an får let for­nem­mel­sen af, at ker­ne­fa­mi­li­en med mor, far og børn er et dødt pro­jekt. Lyt­ter man til livs­stil­s­eks­per­ter, sam­funds­blog­ge­re og di­ver­se se­xo­lo­ger, pla­e­de­rer al­le for, at det mo­no­ga­me for­hold er bå­de una­tur­ligt og på re­tur. We­e­kend - 20.08.2016

Men ker­ne­fa­mi­li­en tra­en­ger hver­ken til kun­stigt ån­de­d­ra­et, hjer­testar­ter el­ler en be­de­mand. Ta­ger du et snaps­hot af Dan­mark li­ge her og nu, bor 75 pct. af al­le børn sam­men med bå­de de­res mor og far. Ker­ne­fa­mi­li­en le­ver i bed­ste vel­gå­en­de, og det bli­ver den iføl­ge kul­turso­cio­log Emi­lia van Hau­en ved med.

»Jeg tror al­drig, at ker­ne­fa­mi­li­en hol­der op med at va­e­re at­trak­tiv. Uan­set mo­de­fa­eno­me­ner og uan­set, at det unor­ma­le på et tids­punkt bli­ver nor­malt.«

Al­li­ge­vel er no­get un­der for­an­dring. TV2-se­ri­en ’Bed­re skilt end al­drig’, der blev sendt i for­å­ret, pe­ger me­get pra­e­cist på for­an­drin­gen. Se­ri­en hand­le­de om et par, som blev skilt, men som al­li­ge­vel valg­te at bli­ve bo­en­de sam­men. Den løs­ning bli­ver me­re og me­re nor­mal. For børn, der ik­ke vok­ser op i en klas­sisk ker­ne­fa­mi­lie, op­le­ver li­ge nu fora­el­dre, der eks­pe­ri­men­te­rer me­re med fa­mi­lie­kon­stel­la­tio­ner­ne end no­gen­sin­de før.

I Dan­mark fin­des 37 for­skel­li­ge re­gi­stre­re­de fa­mi­lie­kon­stel­la­tio­ner. Ker­ne­fa­mi­li­en er blot én af dem. Gan­ske vist den hyp­pigst fo­re­kom­men­de, men der fin­des en lang ra­ek­ke fa­mi­li­er, hvoraf nog­le er så nye og mar­gi­na­le, at de end­nu ik­ke er re­gi­stre­ret som egent­li­ge fa­mi­lie­for­mer. Det dre­jer sig f.eks. om par, der bli­ver skilt, men va­el­ger at bli­ve bo­en­de sam­men. Par der la­der bør­ne­ne bli­ve bo­en­de, mens de selv pend­ler fra hus til hus. Og kvin­der, der va­el­ger at få børn med sig selv. Den form for fa­mi­lie er ik­ke nor­men end­nu, men der bli­ver fle­re af dem.

Emi­lia van Hau­en for­kla­rer, at der net­op nu ska­bes nye fa­mi­lie­kon­stel­la­tio­ner. Der er en klar ten­dens til, at fle­re men­ne­sker va­el­ger at or­ga­ni­se­re sig på må­der, der for ba­re få år si­den var na­e­sten uta­en­ke­li­ge.

»Jo me­re nor­men bli­ver at va­e­re skilt. Jo me­re vi ser an­dre fin­de al­ter­na­ti­ve må­der at bo på. Des me­re be­gyn­der vi og­så at or­ga­ni­se­re vo­res egen fa­mi­lie på nye må­der, f.eks. at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.