Rdrer ker­ne­fa­mi­li­en

BT - - TEMA -

bli­ve bo­en­de sam­men ef­ter en skils­mis­se el­ler at få børn med os selv,« forta­el­ler Emi­lia van Hau­en.

Kvin­der aen­drer fa­mi­li­er­ne

For­an­drin­gen er cen­tre­ret om kvin­den i par­for­hol­det, me­ner Emi­lia van Hau­en. Kvin­der er i dag me­re so­ci­alt, fag­ligt og øko­no­misk uaf­ha­en­gi­ge, end de har va­e­ret no­gen­sin­de før. Der­for kan de i langt hø­je­re grad va­el­ge fra al­le hyl­der, når de vil be­stem­me, hvor­dan de­res fa­mi­li­e­liv skal se ud. Og det gør de.

»Kvin­den er ik­ke la­en­ge­re af­ha­en­gig af man­den, og beg­ge par­ter kan gø­re, som de vil. Det har åb­net for en mas­se nye må­der at ha­ve en fa­mi­lie på. Vi kan så­gar va­el­ge at få børn med os selv, hvis vi vil,« si­ger hun.

Selv­om vi i frem­ti­den vil se fle­re og Gif­te fora­el­dre med børn un­der 17 år flyt­ter langt sja­eld­ne­re fra hin­an­den end ugif­te par. ny­e­re må­der at or­ga­ni­se­re fa­mi­li­er på, vil ker­ne­fa­mi­li­en iføl­ge kul­turso­cio­lo­gen ek­si­ste­re for al­tid. For det at hø­re til er no­get af det vig­tig­ste for al­le men­ne­sker. Hun kal­der fa­mi­li­en en ’on­to­lo­gisk sik­ker­hed’ for os. Det be­ty­der, at man har et ubry­de­ligt bånd med de men­ne­sker, man er i fa­mi­lie med.

»Vi skal fø­le, vi er en del af en grup­pe, hvor vi ik­ke kan ry­ge ud. Det er et sim­pelt over­le­vel­ses­in­stinkt at sø­ge tryg­hed, og den tryg­hed fin­der vi i ker­ne­fa­mi­li­en,« for­kla­rer Emi­lia van Hau­en.

Nye sam­men­brag­te fa­mi­li­er

Un­ge fora­el­dre, hvor mo­de­ren er un­der 24 år, flyt­ter hyp­pi­ge­re fra hin­an­den end ae­l­dre fora­el­dre. Man­ge dan­ske par kan dog ik­ke få ker­ne­fa­mi­li­en til at fun­ge­re og va­el­ger at bli­ve skilt. Helt pra­e­cis er det 46,5 pct. af al­le ae­g­te­ska­ber der en­der Er mo­de­ren over 40 år gam­mel, sti­ger ri­si­ko­en igen for, at fora­el­dre­ne går fra hin­an­den. i skils­mis­se. Par går fra hin­an­den og fin­der nye part­ne­re, der og­så har børn. Men i for­hold til tid­li­ge­re, hvor man­ge for­søg­te at få de nye fa­mi­li­er til at gå op i en hø­je­re en­hed, ser man i dag en ny ten­dens. Skils­mis­se­fora­el­dre flyt­ter sja­eld­ne­re sam­men med de­res nye partner, men for­bli­ver ka­e­re­ster hver for sig med hver si­ne børn. Fa­eno­me­net kal­des ’li­ving to­get­her apart’.

Den mo­del er skils­mis­se­fora­el­dre­nes svar på, at det er for stor en ud­for­dring at ska­be nye fa­mi­li­er. Ka­ba­len er of­te for sva­er at få til at gå op, selv­om bå­de ka­er­lig­he­den og al­le de go­de in­ten­tio­ner er til­ste­de.

De­bat­tør og jour­na­list An­ne Sop­hia Her­man­sen for­står godt, at fle­re og fle­re va­el­ger at bo hver for sig, selv­om de er ka­e­re­ster. Selv har hun er­fa­ret, Me­re end dob­belt så man­ge ugif­te par med fa­el­les børn, som gif­te par med fa­el­les børn flyt­ter fra hin­an­den. De fora­el­dre, der får de­res før­ste barn, når mo­de­ren er mel­lem 25-39 år, har størst chan­ce for at bli­ve sam­men. hvor sva­ert det kan va­e­re at va­e­re i en sam­men­bragt fa­mi­lie.

Skal det lyk­kes, me­ner hun, at vi skal hol­de op med at tro, at sam­men­brag­te fa­mi­li­er skal le­ge ker­ne­fa­mi­lie.

Hun me­ner, vi stil­ler for man­ge ure­a­li­sti­ske krav om, at vi skal el­ske hin­an­dens børn, som var de vo­res eg­ne. Det er kun de fa­er­re­ste men­ne­sker i stand til. I ste­det skal vi er­ken­de, at det er i or­den, at man får me­re spat af den an­dens børn end si­ne eg­ne.

»Jeg ken­der et par, der har indrettet lof­tet som ’sa­fe spa­ce’. Hvor de kan gå op, når de fem sam­men­brag­te børn bli­ver for me­get. In­gen børn er tjent med voks­ne, der spil­ler spelt­bol­le­ba­gen­de mar­ty­rer el­ler evig­g­la­de le­geon­k­ler, mens de i vir­ke­lig­he­den er ved at bra­ek­ke sig ned i Le­go Fri­ends,« si­ger hun. We­e­kend - 20.08.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.