’Det er bør­ne­nes hus’

BT - - TEMA -

FFo­to Bo Am­strup le­re og fle­re fra­skil­te gør som Rik­ke Toft Nør­gård og hen­des eks-mand Jon Od­gaard. La­der un­ger­ne bli­ver bo­en­de, hvor de nu en­gang bor, mens de voks­ne pend­ler frem og til­ba­ge mel­lem et nyt hjem og det gam­le.

Det kan vir­ke uhold­bart, ro­det og som en hård til­va­e­rel­se for de voks­ne. Den na­er­me­ste fa­mi­lie har sva­ert ved at for­stå det tid­li­ge­re pars må­de at or­ga­ni­se­re sig på. Fle­re gan­ge er de ble­vet spurgt, om de al­drig skal skil­les – så­dan rig­tigt – men den rig­ti­ge må­de for dem er li­ge net­op den, de har valgt.

»Bør­ne­ne har ik­ke valgt at bli­ve skilt. Det har vi. Der­for sy­nes vi, at det er ulo­gisk, at de skal flyt­te frem og til­ba­ge, We­e­kend - 20.08.2016 for at vi kan ha­ve hvert sit hjem,« for­kla­rer Rik­ke Toft Nør­gård.

Det er tre år si­den, de blev skilt. Be­slut­nin­gen blev ta­get på en gå­tur, hvor de blev eni­ge om ik­ke la­en­ge­re at va­e­re ka­e­re­ster. De hav­de sim­pelt­hen mi­stet respek­ten for hin­an­den, og for­hol­det var slidt op.

De hav­de le­vet sam­men i na­e­sten 20 år, for Rik­ke Toft Nør­gård var kun 17 år gam­mel, da de blev ka­e­re­ster.

»Vi har må­ske ba­re gjort det he­le om­vendt. Man­ge be­gyn­der først på et langt for­hold ef­ter et sing­le­liv. Vi be­gynd­te med for­hol­det og er nu gå­et i gang med vo­res sing­le­liv,« forta­el­ler Rik­ke Toft Nør­gård.

En dag ad gan­gen

Eks-par­ret har et stort hus på lan­det mel­lem Ran­ders og Had­sten, som de fa­el­les børn Fenja på 12 år og Sel­ma på 8 år bor i. Det er de­res hus, hvor fora­el­dre­ne kom­mer på be­søg. Fora­el­dre­ne bor der­i­mod en uge på lan­det og en uge i Aar­hus i en lil­le stu­den­ter­lej­e­lej­lig­hed i Øga­de-kvar­te­ret, hvor de har hver sit va­e­rel­se.

Hver­ken Rik­ke Toft Nør­gård el­ler Jon Od­gaard går me­get op i, hvad man bør gø­re, når man bli­ver skilt, el­ler hvor­dan det ser ud ude­fra, så la­en­ge mo­del­len fun­ge­rer for dem.

I be­gyn­del­sen skif­te­des de til at bo i hu­set i Had­sten hver an­den dag, for­di de lang­somt vil­le vaen­ne bør­ne­ne til kun at ha­ve én fora­el­der ad gan­gen. Det kun­ne ly­de som en hård om­gang for fora­el­dre­ne, men de brug­te ik­ke ener­gi på at spe­ku­le­re over det.

»Vi spurg­te ik­ke os selv, om det var okay el­ler ej. Det hand­le­de mest om at gø­re skils­mis­sen mest ud­hol­de­lig for un­ger­ne og vaen­ne dem til den nye si­tu­a­tion.«

Bør­ne­ne er ok

For­de­le­ne ved den lidt sa­er­pra­e­ge­de må­de at gø­re tin­ge­ne på er man­ge. Det vig­tig­ste er, at un­ger­ne stort set ik­ke har re­a­ge­ret på fora­el­dre­nes skils­mis­se. De har blot va­e­ret rig­tig gla­de for, at de ik­ke skul­le flyt­te. Når Rik­ke Toft Nør­gård er i lej­lig­he­den i Aar­hus, rin­ger de al­drig til hen­de, for at bli­ve be­kra­ef­tet i, at hun el­sker dem. Det ta­ger hun som et godt tegn – et tegn på at til­knyt­nin­gen er in­takt.

Det kan ly­de som stor opof­rel­se at skul­le le­ve på den­ne må­de, men fora­el­dre­ne gør det ik­ke kun for bør-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.