Bør­ne­ne skal nok kla­re sig

I føl­ge So­ci­al­forsk­nings­in­sti­tut­tet ta­ger de fle­ste børn ik­ke ska­de af at vok­se op i al­ter­na­ti­ve fa­mi­li­er

BT - - TEMA -

Der fin­des man­ge for­mer for bør­ne­liv. Der er skils­mis­sebørn, do­nor­børn, mor-og­far-er-skilt-men-bor-al­li­ge­vel-sam­men-børn el­ler børn af ho­mo­seksu­el­le fora­el­dre. Når man ta­ler man om nye fa­mi­lie­kon­stel­la­tio­ner, er det cen­tra­le spørgs­mål selv­føl­ge­lig al­tid: ’Hvad med bør­ne­ne?’

Iføl­ge So­ci­al­forsk­nings­in­sti­tut­tet ta­ger de fle­ste børn ik­ke ska­de af at vok­se op i al­ter­na­ti­ve fa­mi­lie­for­mer. Sam­men­lig­ner man skils­mis­sebørn med børn i tra­di­tio­nel­le ker­ne­fa­mi­li­er ser for­sker­ne, at lidt fle­re af skils­mis­sebør­ne­ne kla­rer sig dår­li­ge­re so­ci­alt og øko­no­misk end børn af fora­el­dre, der bli­ver sam­men.

Børn, der har op­le­vet en skils­mis­se, bli­ver of­te­re selv skilt som voks­ne end børn, der er vok­set op hos bå­de mor og far. Men de fle­ste skils­mis­sebørn kla­rer sig pra­e­cis li­ge så godt som børn, der er vok­set op i en ker­ne­fa­mi­lie.

Hand­le­kraf­ti­ge børn

Børn, der er vok­set op med to fora­el­dre af sam­me køn, kla­rer sig end­da bed­re end børn, der er vok­set op i en tra­di­tio­nel ker­ne­fa­mi­lie. I et stu­die fra San Fran­ci­sco i USA un­der­søg­te for­ske­re kon­se­kven­sen af, at børn vok­ser op i fa­mi­li­er med ho­mo­seksu­el­le fora­el­dre. Kon­klu­sio­nen var, at pi­ger, der vok­ser op med les­bi­ske mødre, tri­ves bed­re so­ci­alt, ud­dan­nel­ses­ma­es­sigt og har me­re over­skud på selv­til­lids­kon­to­en end an­dre pi­ger. Dren­ge med to mødre måt­te dog ’nø­jes’ med at tri­ves li­ge så godt som dren­ge fra he­te­ro-ker­ne­fa­mi­li­er.

Bort­set fra den lil­le over­va­egt af skils­mis­sebørn, der kla­rer sig dår­li­ge­re end børn af ker­ne­fa­mi­li­er, ty­der in­tet på, at børn ta­ger ska­de af at vok­ser op i en al­ter­na­tiv fa­mi­lie. Tva­er­ti­mod. Det over­ra­sker ik­ke so­cio­log Emi­lia van Hau­en.

»Skils­mis­sebørn la­e­rer at stå på eg­ne ben, at va­e­re hand­le­kraf­ti­ge, flek­sib­le og ind­gå i for­skel­li­ge fa­el­le­ska­ber. Det er om­trent alt det, et mo­der­ne men­ne­ske har brug for, for at kun­ne kla­re sig.«

Hun sy­nes, at vi skal hol­de op med at pres­se li­vet og bør­ne­ne ind i en ker­ne­fa­mi­li­e­lig­nen­de fa­mi­lie­struk­tur. Of­te er det slet ik­ke er det, der er be­hov for.

»Vo­res tid er pra­e­get af et na­e­sten blindt fo­kus på, at det bed­ste for børn er tryg­hed – i al­le for­mer og far­ver. Selv­føl­ge­lig er ba­sal tryg­hed vig­tig, men lidt god og ud­for­dren­de usik­ker­hed skal vi ik­ke va­e­re ban­ge for at ud­sa­et­te bør­ne­ne for. Det gi­ver dem en in­dre tro på, at de kan kla­re li­vet med al­le dets op og ned­t­u­re.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.