’Så­dan ta­ck­le­de

Al­le op­le­ver sorg, syg­dom og ulyk­ke. For fem år si­den ske­te det for mig. En sim­pel stra­te­gi sik­re­de, at min kri­se ik­ke ud­vik­le­de sig til angst og de­pres­sion

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

We­e­kend - 20.08.2016

For syv år si­den vil­le jeg ger­ne kom­bi­ne­re min kli­ni­ske prak­sis med forsk­ning. Jeg blev in­tro­du­ce­ret til den me­takog­ni­ti­ve te­ra­pi, der på det tids­punkt var en loven­de, men for­holds­vis uud­for­sket te­ra­pe­u­tisk me­to­de. Det var mit held, at jeg al­le­re­de dér stif­te­de be­kendt­skab med te­ra­pi­en. For den skul­le vi­se sig at bli­ve en ’li­fe-sa­ver’ for mig, da jeg selv kom i livskri­se. For ca. 5 år si­den fød­te jeg vo­res før­ste søn. Min mand og jeg hav­de gla­e­det os enormt til at bli­ve fora­el­dre. Vi var spa­end­te og me­get lyk­ke­li­ge, da jeg fød­te vo­res lil­le Lou­ie. Men lyk­ken end­te brat, da vi fik at vi­de, at vo­res søn hav­de en sja­el­den gen-fejl, som be­tød, at han fik far­li­ge epi­lepsi­an­fald. In­gen la­e­ger kun­ne gi­ve os en ga­ran­ti for, om han vil­le en­de som en grønt­sag el­ler bli­ve pro­fes­sor.

WHAT??! Jeg hav­de ik­ke plan­lagt at fø­de et barn med pro­ble­mer.

Mit ho­ved var fyldt op med trig­gertan­ker. Jeg ta­enk­te f.eks.: ’Skal jeg fø­lel­ses­ma­es­sigt en­ga­ge­re mig, med en me­get hård frem­tid i sig­te?’. ’Hvad vil der ske?’. ’Hvad kan jeg gø­re for at for­hin­dre, at min søn en­der som en grønt­sag?’. Tan­ker­ne kva­er­ne­de rundt.

Stop tan­ker­ne

En stor del af mig øn­ske­de at bru­ge det me­ste af min våg­ne tid på in­ter­net­tet med at goog­le syn­dro­met i et for­søg på at bli­ve selvla­ert su­per­mor/pro­fes­sor på om­rå­det. Men med min vi­den som me­takog­ni­tiv te­ra­pe­ut vid­ste jeg godt, at net­op den fri­sten­de stra­te­gi hav­de en pris. Brug­te jeg he­le min våg­ne tid på at un­der­sø­ge og spe­ku­le­re i for­sø­get på at fin­de løs­nin­ger, vil­le jeg få stress, der kun­ne ud­vik­le sig til en de­pres­sion. En de­pri­me­ret mor spre­der ik­ke lyk­ke for no­gen – tva­er­ti­mod.

Jeg tog der­for et vig­tigt valg om at be­gra­en­se min ta­enk­ning. Jeg lod mi­ne man­ge tan­ker og spørgs­mål va­e­re og goog­le­de/grub­le­de kun over min søns syg­dom fra kl. 17-18. Stra­te­gi­en be­tød, at jeg kun­ne am­me og skå­ne mig selv for stress og fød­sels­de­pres­sion. Min stak­kels mand var ik­ke ’me­ta­fi­ce­ret’, så han be­kym­re­de sig 10 ti­mer dag­ligt med et mas­sivt va­egt­tab og angst som kon­se­kvens.

Vo­res op­le­vel­se vi­ste mig, hvor kraft­fuld me­takog­ni­tiv te­ra­pi er. Hvor­dan den­ne enk­le stra­te­gi gør for­skel­len på, om man kom­mer helskin­det igen­nem en livskri­se el­ler en­der med stress, angst og de­pres­sion.

I dag er vo­res lil­le Lou­ie hel­dig­vis en frisk og in­tel­li­gent dreng, der nok skal kla­re sig. Det be­kra­ef­ter for mig, at langt de fle­ste af vo­res be­kym­rin­ger al­drig bli­ver vir­ke­lig­hed, men blot er spild af tid.

Det er tan­ke­va­ek­ken­de, hvor­dan en for­holds­vis sim­pel stra­te­gi, der går ud på at be­gra­en­se grub­le­ri­er­ne over­de tan­ker, man har i ho­ve­d­et, kan skå­ne os for fryg­te­li­ge symp­to­mer, me­di­ci­ne­ring og di­ver­se bi­virk­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.