Gør din tra­e­ning

Har du dår­lig samvit­tig­hed over, at tra­e­nings­tid bli­ver ’mig­tid’? Så tag bør­ne­ne med

BT - - KOM I FORM -

We­e­kend - 20.08.2016

Som­mer­fe­ri­en er for­bi, bør­ne­ne er be­gyndt i sko­le, og du er til­ba­ge på ar­bej­de. Når hver­da­gen sa­et­ter ind, bli­ver det for man­ge bør­ne­fa­mi­li­er sva­ert at fin­de tid til bå­de at va­e­re ak­ti­ve og ha­ve kva­li­tet­s­tid sam­men som fa­mi­lie. At va­e­re fa­el­les om en ak­ti­vi­tet kan va­e­re en op­lagt løs­ning på pro­ble­met.

Fa­mi­li­en har selv­føl­ge­lig før­ste­pri­o­ri­tet i hver­da­gen, og der er me­get, vi skal nå. Bør­ne­ne skal af­le­ve­res, hen­tes, pas­ses, spi­ses af, put­tes m.m. Men at dyr­ke mo­tion hand­ler ik­ke kun om dig og din sund­hed, men om at vi­se di­ne børn, at fy­sisk ak­ti­vi­tet kan va­e­re sjovt, spa­en­den­de og nød­ven­digt.

Man­ge idra­ets­for­e­nin­ger har fa­mi­lie­hold for fora­el­dre med børn. Men tra­e­nin­gen kan sag­tens fo­re­gå på egen hånd. Sluk f.eks. fjern­sy­net i 30 min., gå en af­ten­tur og ma­erk, at stres­sni­veau­et hos bå­de børn og voks­ne sa­en­kes mar­kant. Tag bør­ne­ne med som cy­kel­sup­por­te­re på din lø­be­tur. Tra­en der­hjem­me i køk­ke­net med un­ger­ne. El­ler lav tri­at­lon-kon­kur­ren­cer med ind­lag­te skift mel­lem di­sci­pli­ner­ne (tør­svøm­ning, cyk­ling, løb) – bør­ne­ne vil sy­nes, at det er en fest.

Del jer op

Er det sva­ert at fin­de ak­ti­vi­te­ter, der pas­ser til al­le i fa­mi­li­en, så kan det va­e­re en god idé at split­te fa­mi­li­en op, så den ene fora­el­der la­ver no­get med det yng­ste barn, mens den an­den tra­e­ner med den ae­ld­ste. Selv­om I tra­e­ner på in­di­vi­du­el­le ni­veau­er, vil ak­ti­vi­te­ten ska­be ek­stra fa­el­les­skab og sik­re, at I får kva­li­tet­s­tid sam­men. For­skel i al­der og ni­veau kan I til­pas­se ved at ju­ste­re ak­ti­vi­te­ten og for­må­let med den en­kel­tes tra­e­ning. I de se­ne­ste år­ti­er har vi i he­le ver­den – og og­så i Dan­mark – op­le­vet en stig­ning i fed­me hos børn. Med fed­me føl­ger ri­si­ko­en for en ra­ek­ke livs­stils­syg­dom­me. In­ter­na­tio­na­le stu­di­er vi­ser, at inak­ti­vi­tet og ud­vik­ling af fed­me (al­le­re­de i barn­dom­men) er en vig­tig fak­tor, når det ga­el­der øget ri­si­ko for hjer­te­kar-syg­dom­me i vok­se­nal­de­ren. Der­for skal du la­e­re di­ne børn, at mo­tion er en hel na­tur­lig del af et sundt liv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.