Te­e­na­ge­ren

BT - - KOM I FORM -

De stør­ste børn har of­te man­ge an­dre so­ci­a­le ak­ti­vi­te­ter at pas­se. Fa­mi­lie­ti­den kan bli­ve spar­som, og fa­el­les mo­tion kan va­e­re en må­de at vin­de lidt samva­er­s­tid til­ba­ge – og­så uden at te­e­na­ge­ren mi­ster sin ’selv­sta­en­dig­hed’. Med te­e­na­ge­bar­net kan du gå til en sports­gren sam­men, for ni­veau­ma­es­sigt er der ik­ke la­en­ge­re så stor for­skel mel­lem jer. En tur i sko­ven på mtb gi­ver spa­en­ding hos te­e­na­ge­ren og er ef­fek­tiv og sjov tra­e­ning. Bad­min­ton el­ler ten­nis rum­mer spil­ler­nes in­di­vi­du­el­le ni­veau, men sik­rer sam­ti­dig so­ci­alt samva­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.