Dan­ske Pa­tien­ter ad­va­rer om far­ligt pres på sy­ge­hu­se­ne

BT - - NYHEDER - /ritzau/

Travlhed blandt la­e­ger og sy­geple­jer­sker er ud­bredt på lan­dets sy­ge­hu­se, og tidspres­set øger ri­si­ko­en for fejl­be­hand­lin­ger.

Så­dan ly­der det fra or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Pa­tien­ter.

»Bå­de dan­ske og in­ter­na­tio­na­le un­der­sø­gel­ser do­ku­men­te­rer, at der er en di­rek­te sam­men­ha­eng mel­lem over­bela­eg­ning, travlhed og fejl i be­hand­lin­gen. Det kan i sid­ste en­de få fa­ta­le kon­se­kven­ser for pa­tien­ter­ne,« si­ger di­rek­tør for Dan­ske Pa­tien­ter Mor­ten Freil.

Hvis tryk­ket på sy­ge­hu­se­ne skal let­tes, kan det va­e­re nød­ven­digt at sla­ek­ke på det ef­fek­ti­vi­se­rings­krav, som sund­heds­va­e­se­net er un­der­lagt, me­ner Mor­ten Freil. Kra­vet be­ty­der, at sy­ge­hu­se­ne skal øge ak­ti­vi­tets­ni­veau­et med to pro­cent år­ligt.

»Man bør se nø­je på, om det er re­a­li­stisk at kra­e­ve fle­re og fle­re pro­duk­ti­vi­tets­for­bed­rin­ger år ef­ter år,« si­ger Mor­ten Freil og fort­sa­et­ter:

»Man bør over­ve­je at gi­ve sy­ge­hu­se­ne en pau­se for at sik­re, at der kom­mer me­re fo­kus på kva­li­te­ten, og at der er til­stra­ek­ke­lig tid til ple­je og di­a­log med pa­tien­ter­ne.«

I tors­dags kun­ne DR be­ret­te om et mar­kant ar­bejds­pres på Kø­ge Sy­ge­hus. Her er travlhe­den så stor, at per­so­na­let nog­le gan­ge må gi­ve sove­me­di­cin til nog­le pa­tien­ter for at få tid til at til­se an­dre pa­tien­ter, for­lød det.

Og i går op­ly­ste DR, at sy­geple­jer­sker på Ran­ders Re­gions­ho­spi­tal iføl­ge en rap­port fra Ar­bejds­til­sy­net blandt an­det må ud­sky­de me­di­ci­ne­rin­ger på grund af tidspres.

»Desva­er­re kom­mer det ik­ke som en over­ra­skel­se for os, for vi er godt klar over, at der er for travlt på de dan­ske sy­ge­hu­se,« si­ger Mor­ten Freil fra Dan­ske Pa­tien­ter.

Han frem­ha­e­ver, at over­bela­eg­ning på sy­ge­hu­se tid­li­ge­re var et sa­e­son­be­to­net pro­blem, som ek­sem­pel­vis op­stod un­der in­flu­en­za­epi­de­mi­er. Nu er det ble­vet hver­dag på nog­le af­de­lin­ger, at der er for få ha­en­der til for man­ge pa­tien­ter.

• Mor­ten Freil, Dan­ske Pa­tien­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.