Fle­re an­mel­der vold­ta­egt TENDENS

20 pro­cent fle­re an­mel­del­ser end sid­ste år vi­ser tal fra Rigs­po­li­ti­et, der op­for­drer fle­re til at an­mel­de for­hold, hvis de er usik­re

BT - - NYHEDER - Jesper Vester­gaard Lar­sen | jvl@bt.dk Sa­rah Chri­sti­ne Nør­gaard | Fo­to

Der er sket en eks­plo­sion i an­mel­del­ser af vold­ta­egts­sa­ger.

I før­ste kvar­tal af 2016 modt­og po­li­ti­et 173 an­mel­del­ser om vold­ta­egt mod 144 i før­ste kvar­tal af 2015, vi­ser tal fra Rigs­po­li­ti­et. Og det er over dob­belt så man­ge sa­ger som for tre år si­den, hvor der blot ske­te 63 an­mel­del­ser i årets før­ste tre må­ne­der.

De­bat­ten om straf­fen for vold­ta­egt er brand­varm. Man­dag faldt der dom i en af årets mest om­tal­te vold­ta­egts­sa­ger. Tre un­ge ma­end blev idømt 6-8 må­ne­ders ube­tin­get fa­engsel for at ha­ve vold­ta­get en 17årig kvin­de, der ik­ke var i stand til at si­ge fra, for­di hun var på­vir­ket af al­ko­hol og et for højt in­sulin­ni­veau.

Sa­gen har få­et me­get me­di­eom­ta­le, for­di de tre ma­end i før­ste om­gang blev fri­kendt i by­ret­ten.

Stort mør­ket­al

An­tal­let af vold­ta­egtsan­mel­del­ser ale­ne gi­ver ik­ke no­get ret­vi­sen­de bil­le­de af, hvor man­ge kvin­der der bli­ver vold­ta­get hvert år. Iføl­ge Sa­rah Par­din, der er kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der i Cen­ter for Vold­ta­egtsof­re, und­la­der man­ge kvin­der end­da at an­mel­de vold­ta­eg­ter.

»Man­ge und­la­der at an­mel­de vold­ta­eg­ten, for­di de ik­ke me­ner at kun­ne be­vi­se, at de blev vold­ta­get,« si­ger hun.

Og­så Det Kri­mi­nal­pra­e­ven­ti­ve Råd op­ly­ser, at der et stort mør­ket­al, når det kom­mer til vold­ta­eg­ter.

En of­fer­un­der­sø­gel­se – fo­re­ta­get ved hja­elp af te­le­fo­nin­ter­view – vi­ser, at op mod 4.200 kvin­der hvert år ud­sa­et­tes for tvangs­sam­le­je el­ler for­søg her­på. Tal­let er dog for­bun­det med stor sta­ti­stisk usik­ker­hed, for­di det er ud­reg­net på bag­grund af me­get få re­spon­den­ter.

Po­li­ti­et for­sta­er­ker ind­sat­sen

Chef i Rigs­po­li­ti­et Mi­cha­el Kjeld­gaard si­ger i en skrift­lig kom­men­tar til BT, at stig­nin­gen i an­mel­del­ser skyl­des en ny ind­sats.

»Det sid­ste hal­ve år har vi ind­ført en ny re­gi­stre­rings­prak­sis i po­li­tik­red­se­ne, og der­u­d­over har vi i de se­ne­re år va­e­ret go­de til at gå i me­di­er­ne og si­ge, at man for guds skyld skal mel­de det, hvis man me­ner, at man har va­e­ret ud­sat for et over­greb. Hvis man er i tvivl, bør man an­mel­de det og la­de po­li­ti­et vur­de­re, om det, man har va­e­ret ud­sat for, er ulov­ligt,« si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Mi­cha­el Kjeld­gaard fra Rigs­po­li­ti­et.

Po­li­ti­et har for ny­lig iva­er­k­sat nye na­tio­na­le ret­nings­linjer for, hvor­dan be­tjen­te af­hø­rer vold­ta­egtsof­re, så de ik­ke fø­ler sig mista­en­ke­lig­gjort af spørgs­må­le­ne. Der­u­d­over lan­ce­res en kampag­ne til ef­ter­å­ret, der skal få fle­re til at an­mel­de vold­ta­eg­ter.

Hos Cen­ter for Vold­ta­egtsof­re har man den hold­ning, at det er op til kvin­der­ne selv at af­gø­re, om de vil mel­de et over­greb til po­li­ti­et, men un­der al­le om­sta­en­dig­he­der rå­der de til, at man ta­ler ud om op­le­vel­sen.

»Man bør sø­ge hja­elp hos fa­mi­lie og ven­ner el­ler rin­ge til Cen­ter for Vold­ta­egtsof­re. Uan­set hvor la­en­ge der er gå­et si­den vold­ta­eg­ten, til­by­der vi, at man kan få psy­ko­log­hja­elp,« si­ger Sa­rah Par­din.

Hvis man er usik­ker på, om man vil mel­de vold­ta­eg­ten, til­by­der cen­te­ret, at man kan få fo­re­ta­get en rets­me­di­cinsk un­der­sø­gel­se, der bli­ver gemt i tre må­ne­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.