BLIV BEDST NÅR DET GAELDER

BT - - NYHEDER -

det he­le til at gå op i en hø­je­re en­hed på ba­re et en­kelt mi­nut el­ler min­dre. Det er en ka­em­pe men­tal ud­for­dring,« si­ger han.

Pa­ra­doksalt nok er det bed­ste, at­le­ten kan gø­re i et af­gø­ren­de øje­blik, at glem­me alt om, hvad der står på spil og be­va­re sit fo­kus, si­ger Ni­ko­laj Bon­de Kors­gaard. Som selv­sta­en­dig sport­spsy­ko­log har han gen­nem me­re end ti år ar­bej­det med bå­de un­ge ta­len­ter så­vel som pro­fes­sio­nel­le sport­s­u­dø­ve­re in­den for et va­eld af sports­gre­ne, og er des­u­den til­knyt­tet Team Dan­mark som kon­su­lent.

»Fø­lel­ser er for­styr­ren­de, og der­for skal man som to­pat­let helst va­e­re fø­lel­ses­løs, når man pra­este­rer. Jo me­re man kan kon­cen­tre­re sig om, hvad man skal gø­re, des bed­re. Men for en OL-at­let, som har brugt fle­re år at sit liv på at tra­e­ne til det­te øje­blik, der først ven­der til­ba­ge om fi­re år, kan det af åben­ly­se år­sa­ger va­e­re ta­et på umu­ligt,« si­ger Ni­ko­laj Bon­de Kors­gaard. Fryg­ten for at fejle Iføl­ge Ar­ne Ni­els­son er det en uto­pi at fo­re­stil­le sig, at man kan tra­e­ne sig til ik­ke at bli­ve nervøs, når man står for­an helt af­gø­ren­de si­tu­a­tio­ner. Hvad en­ten der er ta­le om en olym­pisk fi­na­le, el­ler me­re jord­na­e­re si­tu­a­tio­ner som en job­sam­ta­le el­ler en ek­sa­men, vil ner­ver­ne al­tid spil­le en rol­le.

»Man er nødt til at ac­cep­te­re, at man bli­ver nervøs. Det gaelder for os al­le sam­men. Det nyt­ter ik­ke no­get at bil­de sig selv ind, at man ik­ke bli­ver nervøs ,el­ler at man kan for­hin­dre nervø­si­te­ten. For det kan man ik­ke. Og så ser vi den helt klas­si­ske fejl, som rig­tig man­ge be­går, at de sim­pelt­hen glem­mer at tra­ek­ke vej­ret,« « si­ger Ar­ne Ni­els­son.

Me­di­ta­tion, mind­ful­ness og in­di­vi­du­el­le sam­ta­ler og eva­lu­e­rin­ger af pra­e­sta­tio­ner og målsa­et­nin­ger. Me­to­der­ne er man­ge, når man er men­tal­tra­e­ner for eli­tesport­s­u­dø­ve­re, forta­el­ler Ni­ko­lai Bon­de Kors­gaard.

Fak­to­rer som al­der og er­fa­ring samt hvil­ken sports­gren der dyr­kes, gør, at der er sto­re ind­vi­du­el­le for­skel­le på, hvor­dan tra­e­nin­gen for­lø­ber for den en­kel­te. En grund­la­eg­gen­de ting går dog igen, si­ger han:

»For­skel­len på ’low achie­vers’ og ’high achie­vers’ er, at den sidst­na­evn­te grup­pe, der har det, man i dag­lig ta­le vil kal­de vin­der­men­ta­li­tet, ta­en­ker på, hvad de ger­ne vil ha­ve til at ske. ’Low achie­vers’ fo­ku­se­rer der­i­mod me­re på, hvad der kan gå galt, hvis de fejl­er en op­ga­ve.«

»Man­ge be­gyn­der at sam­le ek­semp­ler op­pe i ho­ve­d­et på, hvor­for de ik­ke får den nød­ven­di­ge ka­rak­ter, el­ler hvor­for job­bet går til en an­den. Det du­er ik­ke. Li­ge­gyl­digt hvil­ken si­tu­a­tion man står i, så skal man al­tid fo­ku­se­re på at ud­nyt­te de styr­ker og kom­pe­ten­cer, som man ved, at man be­sid­der. Lad va­e­re med ude­luk­ken­de at fo­ku­se­re på slut­re­sul­ta­tet, for man ’vin­der’ kun, hvis man le­ve­rer en god ind­sats,« si­ger Ar­ne Ni­els­son. Men­tal­tra­e­ning er vig­tigt Et er ’at vin­de’ når man sid­der i ek­sa­menslo­ka­let, til job­sam­ta­le el­ler i ka­er­lig­heds­li­vet, hvor for­vent­nings­pres­set og fryg­ten for at fejle ån­der én i nak­ken. No­get an­det er og­så at kun­ne ’vin­de’ over hver­da­gens små og sto­re ud­for­drin­ger.

»Man kom­mer ik­ke udenom, at der desva­er­re er man­ge un­ge men­ne­sker og ro­bu­ste, res­sour­cesta­er­ke men­ne­sker midt i li­vet, der går ned med stress og de­pres­sion i dis­se ti­der. Og jeg er ik­ke i tvivl om, at det kun­ne hja­el­pe, hvis men­tal­tra­e­ning og pra­e­sta­tions­psy­ko­lo­gi blev me­re ud­bredt, og jeg tror på, at det me­get vel kan kom­me på sko­le­ske­ma­et en­gang i frem­ti­den,” si­ger Ni­ko­laj Bon­de Kors­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.