Tak for alt, Rio de Ja­neiro

Selv­om IOC sta­dig er hjem­søgt af kor­rup­tions- og be­stik­kel­ses­skan­da­ler, vi­ste De Olym­pi­ske Le­ge sig - igen - som en unik idé og en fa­bel­ag­tig op­le­vel­se

BT - - DEBAT -

GODT GEMT mel­lem olym­pi­ske re­kor­der, sto­re fø­lel­ser og højtrå­ben­de tv-sport­sjour­na­li­ster, tik­ke­de en nyhed ind fra Bra­si­li­en midt un­der OL. Den fik ik­ke den sto­re op­ma­er­k­som­hed, selv om det var en af sports­hi­sto­ri­ens stør­ste gangste­re, bra­si­li­a­ne­ren Joâo Ha­velan­ge, der var død på et ho­spi­tal i Rio. Ha­velan­ge blev 100 år og sty­re­de med hård hånd det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund Fi­fa i man­ge år. Han var li­ge­le­des et højt esti­me­ret med­lem af IOC, den in­ter­na­tio­na­le olym­pi­ske ko­mité, i 47 år. Ha­velan­ge er sel­ve sym­bo­let på den kor­rup­tion og be­stik­kel­se, der har ha­er­get in­ter­na­tio­nal sport gen­nem man­ge år­ti­er.

DEN GAM­LE FODBOLDBOSS måt­te tra­e­de til­ba­ge som med­lem af IOC, da han blev af­slø­ret i at ha­ve mod­ta­get mil­li­o­ner af kro­ner i be­stik­kel­se fra mar­ke­ting­fir­ma­et ISL i for­bin­del­se med kon­trak­ter om tv-ret­tig­he­der, og i 2013 fastslog en uvil­dig rap­port, at Ha­velan­ge var an­svar­lig for kri­mi­nel­le til­stan­de i Fi­fa. Bra­si­li­a­ne­ren var og­så man­den, der - med el­ler uden be­stik­kel­se - skaf­fe­de OL til sin hjem­by, Rio de Ja­neiro. Men fol­ket hav­de gen­nem­sku­et den gam­le skurk. Pla­ner om at navn­gi­ve det olym­pi­ske sta­dion ef­ter Ha­velan­ge blev for­hin­dret ef­ter fol­ke­li­ge pro­teste­rer.

AT KORRUPTIONEN IK­KE er over­stå­et, og at der ik­ke er ryd­det en­de­ligt op i IOC, vi­ser den ny­li­ge anholdelse af det ir­ske IOC-med­lem Pa­tri­ck Hi­ck­ey. Bra­si­li­ansk po­li­ti mød­te op på det fas­hio­nab­le IOC-ho­tel i Rio og tog Hi­ck­ey med. Iføl­ge an­kla­ge­skrif­tet er han med i en kri­mi­nel or­ga­ni­sa­tion, der har solgt OL-bil­let­ter på den sor­te børs for mil­li­o­ner. Bil­let­ter, der åben­bart skul­le stam­me fra den ir­ske olym­pi­ske ko­mité.

IN­TET TY­DER PÅ, at der er gra­en­ser for IOC-che­fer­nes øn­ske om at be­ri­ge sig selv. Sam­ti­dig må man ba­re kon­sta­te­re, at De Olym­pi­ske le­ge som idé og op­le­vel­se er en ube­tin­get og ved­va­ren­de suc­ces. End­nu en gang for­må­e­de kap­pe­stri­den at ri­ve os med. At be­gej­stre og im­po­ne­re os. Vi blev til­truk­ket af sports­gre­ne, vi al­drig no­gen­sin­de hav­de ta­enkt, vi hav­de lyst til at se. Gra­esk-ro­mersk bryd­ning er en af de klas­si­ske di­sci­pli­ner ved OL. I de an­tik­ke le­ge var bryd­ning en pre­sti­ge­fyldt sports­gren på linje med nu­ti­dens 100 me­ter løb for ma­end. I dag er bryd­ning en no­get hen­gemt sports­gren, der dyr­kes i klub­ber med nav­ne som Heros i Fre­de­riks­va­erk og Thor i Ny­kø­bing Fal­ster. Jeg var en dybt fa­sci­ne­ret bi­vå­ner af Thor­bry­de­ren Mark O. Mad­sens vej til sølv­me­dalj­en, her­un­der en hård og let­te­re bizar førster­un­de­kamp mod en aka­vet ira­ner. Al­li­ge­vel for­står jeg ik­ke reg­ler­ne ret godt og har nok ik­ke fat­tet de fi­ne­re nu­an­cer. Men jeg er i den grad im­po­ne­ret af Mark. O. Mad­sen ind­sats. I kam­pe­ne, hvor han gi­ver alt. Og jeg me­ner alt. Og ik­ke mindst i den fi­re­åri­ge olym­pi­a­de, hvor det he­le skal grund­la­eg­ges.

Per­nil­le Blu­me var den stør­ste dan­ske op­le­vel­se ved OL. På én gang af­slap­pet og hårdt ka­em­pen­de

Olav Skaa­ning An­der­sen, an­sv. che­fre­dak­tør

I SKRIVENDE STUND har Dan­mark vun­det 13 me­dal­jer, den bed­ste me­dal­je­pra­e­sta­tion si­den OL i 1948 i Lon­don. Den stør­ste op­le­vel­se? Sta­dig Per­nil­le Blu­mes guld­me­dal­je i 50 me­ter fri. På en gang af­slap­pet og hårdt ka­em­pen­de for­mår den 22-åri­ge svøm­mer at pra­este­re bed­re og bed­re for hvert løb, hun del­ta­ger i. For til sidst at kro­ne pra­e­sta­tio­nen med en guld­me­dal­je, der sa­et­ter hen­des mo­ti­va­tions­og tra­e­nings­kri­se et halvt år tid­li­ge­re i re­lief. OLs grund­la­eg­ger Pi­er­re de Cou­ber­tin sag­de, at det vig­tig­ste ik­ke er at vin­de, men at del­ta­ge og ka­em­pe godt. Det le­ve­de Blu­me op til. Og så sej­re­de hun oven i kø­bet. Tak for alt, Rio.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.