MARATON –

BT - - NYHEDER -

GØR-DET-SELV-OL He­le 49 mi­nut­ter hur­ti­ge­re end den før­ste olym­pi­ske re­kord. Ver­dens­re­kor­den for ma­end blev sat i 2014, da ke­ny­an­ske Den­nis Ki­p­ru­to Ki­met­to løb de 42 ki­lo­me­ter på 2.02.57 mi­nut­ter. Hos kvin­der­ne er det bri­ti­ske Pau­la Radclif­fe, der er in­de­ha­ver af ver­dens­re­kor­den med en tid på 2.15.25 mi­nut­ter.

Jeg kan hver­ken nå ta­et på de ti­der el­ler over­ho­ve­det gen­nem­fø­re et maraton. Det til­la­der min form sim­pelt­hen ik­ke. Men hvad skal der til, før jeg fak­tisk vil­le va­e­re i stand til at gen­nem­fø­re et?

Ma­ra­ton­lø­ber Hen­rik Them har en per­son­lig re­kord på 2.16.06 ti­mer. Han vur­de­rer, at jeg sag­tens kan gen­nem­fø­re et ma­rat­hon, men det vil kra­e­ve en del tra­e­ning. Om­kring 4 ti­mer »Langt de fle­ste kan gen­nem­fø­re et maraton i et lang­somt tem­po, det hand­ler ba­re om at vaen­ne krop­pen til det. Du skal ha­ve mas­ser af tid i lø­be­sko­e­ne,« si­ger Hen­rik Them.

Tra­e­ne­de jeg stil­le og ro­ligt op til et maraton, skul­le jeg dog kun for­ven­te at kun­ne lø­be det på om­kring fi­re ti­mer. Og så pas­ser mi­ne 198 cen­ti­me­ter og 95 ki­lo hel­ler ik­ke sa­er­lig godt til at va­e­re ma­ra­ton­lø­ber på pro­fes­sio­nel ba­sis:

»Det vil nok va­e­re en god idé at smi­de lidt ki­lo. Det er en for­del af va­e­re let­te­re som ma­rat­hon­lø­ber, da du stø­der med din kro­p­sva­egt gan­ge to, hver gang du tra­e­der ned. Det er hårdt for di­ne knae, og du bru­ger me­re ener­gi, når du ve­jer lidt me­re,« si­ger Hen­rik Them.

Jeg har va­e­ret igen­nem ni di­sci­pli­ner. For at må­le mig med med de al­ler­bed­ste.

No­get har va­e­ret til at gå til, an­det na­er­mest umu­ligt.

Men de re­sul­ta­ter, de pra­este­rer på det olym­pi­ske sta­dion i Rio, er van­vit­ti­ge. Øster­bro Sta­dion er en helt an­den ver­den. MARATON

En klok­ke­klar før­ste­plads. Sel­ve sprin­get er me­get sva­ert rent tek­nisk. Jeg end­te ud med slet ik­ke at ha­ve et re­sul­tat, for­di over­lig­ge­ren ik­ke kun­ne sa­et­tes langt nok ned til mit ama­tør­spring. Det er vist nok ar­gu­ment for den duk­se­plads.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.