34 %

BT - - NYHEDER -

Je­res sko­ler er in­gen­ting va­erd, og I le­ver i fat­tig­dom. Hvad po­k­ker har I at mi­ste ved at prø­ve no­get nyt? Do­nald Trump Den de­mo­kra­ti­ske pra­esi­dent­kan­di­dat Hil­lary Cl­in­ton fø­rer over sin re­pu­bli­kan­ske ri­val med ot­te pro­cent­po­int blandt de va­el­ge­re, som ef­ter al sand­syn­lig­hed vil gå til stem­m­eur­ner­ne ved USAs praesidentvalg i novem­ber, vi­ser Reu­ters/Ip­sos me­nings­må­ling, som blev of­fent­lig­gjort fre­dag. Må­lin­gen, som er fo­re­ta­get i da­ge­ne 14.18. au­gust, vi­ser, at 42 pro­cent af ame­ri­ka­ner­ne støt­ter Cl­in­ton, og at 34 pro­cent støt­ter Trump. Om­kring 23 pro­cent af va­el­ger­ne si­ger, at de hver­ken støt­ter den ene el­ler den an­den af de to kan­di­da­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.