Mo­bil­da­ta af­slø­rer: Dan­sker­ne er vil­de med Ita­li­en

BT - - NYHEDER -

SOMMERFERIE I som­mer­fe­ri­en var Ita­li­en det fo­re­truk­ne rej­se­mål for de man­ge dan­ske­re, der rej­ste uden for lan­dets gra­en­ser, mens fle­re dan­ske­re fra­valg­te Tyr­ki­et. Det vi­ser en ana­ly­se af TDC mo­bil­da­ta for uger­ne i årets sommerferie.

Ita­li­en var må­let for 17 pct. af de 700.000 TDC-mo­bil­kun­der, som rej­ste en tur til ud­lan­det, mens tal­le­ne var hen­holds­vis 14 og 13 pro­cent for Tys­kland og Spa­ni­en på de na­e­ste plad­ser.

»Dan­sker­ne ta­ger na­tur­lig­vis mo­bil­te­le­fo­nen med på sommerferie. Det forta­el­ler os, hvil­ke lan­de der er de mest po­pu­la­e­re rej­se­desti­na­tio­ner blandt dan­sker­ne. Det er for­ment­lig det bed­ste ind­blik, no­gen ana­ly­se kan gi­ve, da vi har en enorm da­ta­ma­eng­de til rå­dig­hed,« forta­el­ler kon­cern­di­rek­tør Pe­ter Tri­er Schleidt fra TDC Group.

Ana­ly­sen er ba­se­ret på ano­ny­mi­se­re­de da­ta fra na­e­sten 700.000 mo­bil­kun­der. Fi­re da­ge i uger­ne 27 til 30 Kri­te­ri­et for et re­gi­stre­ret fe­ri­e­op­hold er, at en mo­bil­te­le­fon har va­e­ret re­gi­stre­ret i et land i mindst fi­re da­ge i uger­ne 27 til 30.

»Som en del af drif­ten af vo­res mo­bil­net re­gi­stre­rer vi, hvil­ke lan­de mo­bil­te­le­fo­ner op­hol­der sig i,« forta­el­ler Pe­ter Tri­er Schleidt og ud­dy­ber:

»Det gør vi, så vo­res kun­der bli­ver tak­se­ret til de rig­ti­ge ud­landstak­ster, men det gi­ver os selv­føl­ge­lig og­så mu­lig­hed for at la­ve nog­le unik­ke un­der­sø­gel­ser som den­ne.«

TDC Group la­ve­de en lig­nen­de ana­ly­se sid­ste år, og den­gang tog Ita­li­en og­så før­ste­plad­sen med Tys­kland og Spa­ni­en li­ge ef­ter.

Fak­tisk er det først på sy­ven­de­plad­sen, at der er sket en aen­dring. Den ind­t­og Tyr­ki­et sid­ste år, men i år er lan­det gle­det ned på en 10. plads.

Nyt land i top-10 er Kro­a­tien, mens USA og Ca­na­da, der re­gi­stre­res sam­men, er gle­det ud. Vi re­gi­stre­rer, hvil­ke lan­de mo­bil­te­le­fo­ner op­hol­der sig i TOP 10 OVER DANSKERNES REJ­SE­MÅL I SOM­MER­FE­RI­EN

Ita­li­en var danskernes fo­re­truk­ne fe­ri­e­desti­na­tion iføl­ge en ny ana­ly­se fra TDC Group, ba­se­ret på ano­ny­mi­se­re­de da­ta fra na­e­sten 700.000 mo­bil­kun­der. Danskernes top 10 over rej­se­mål i som­mer­fe­ri­en 2016 ser så­le­des ud:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.