VI­DEN­SKAB.DK

BT - - NYHEDER -

De nor­di­ske vikin­ger hav­de mu­lig­vis sar­te bag­de­le. I hvert fald er de an­svar­li­ge for ud­bre­del­sen af en ty­pe he­ste-gan­g­ar­ter, som fik en ri­de­tur til na­bo­byg­den til at va­e­re langt me­re kom­forta­bel for bag­par­ti­et. Det er kon­klu­sio­nen i et in­ter­na­tio­nalt dna-stu­die fra blandt an­det Leib­niz In­sti­tu­te for Zoo and Wild­li­fe Re­search.

»De har for­ment­lig va­e­ret gla­de for den nye, kom­fortab­le gan­g­art og vil­le ha­ve den med til de­res nye hjem,« si­ger Dr. Ar­ne Ludwig fra Leib­niz In­sti­tu­te for Zoo and Wild­li­fe Re­search, der er en af for­sker­ne bag stu­di­et. Ud­valg­te he­ste Vikin­ger­ne in­tro­du­ce­re­de he­ste fra Eng­land med en gen­muta­tion, som gjor­de dem i stand til at bru­ge blandt an­det gan­g­ar­ten ’tølt’. Når en he­st tøl­ter, løf­ter den be­ne­ne højt over jor­den, men hol­der ryg­gen i et kon­stant ni­veau, hvil­ket er me­re be­ha­ge­ligt for ryt­te­ren.

»Stu­di­et her er et klart be­vis for, at de al­le­re­de i vikin­ge­ti­den ud­valg­te sa­er­li­ge egen­ska­ber, som de ak­tivt av­le­de he­ste­ne ef­ter,« si­ger ph.d. Er­ne­st Bailey fra Uni­ver­si­ty of Ken­tucky, der for­sker i he­ste.

He­ste med muta­tio­nen kal­des på en­gelsk ’gai­ted hor­ses’, og kan - ud­over at skrid­te, tra­ve og ga­l­o­pe­re og­så ud­fø­re én el­ler fle­re af de sa­er­li­ge gan­g­ar­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.