På hjem­me­ba­ne

BT - - TV / RADIO -

SPORTSPRINS Han kram­mer til høj­re og ven­stre, gri­ner, jo­ker og er i det he­le ta­get en ub­ar­be­ret skyg­ge af sig selv. På den go­de må­de. Kron­prins Fre­de­rik har det ty­de­lig­vis som en fisk i van­det un­der

VEJ­RET I DAG

OL i Rio. Va­ek er den stiv­hed og util­pas­hed, som kan ken­de­teg­ne den 48-åri­ge tron­føl­ger ved of­fi­ci­el­le ar­ran­ge­men­ter. Og det er iføl­ge kon­ge­hu­s­eks­pert Jon Bloch Skip­per slet ik­ke så un­der­ligt.

»Dét vi ser, er en sportsprins. Som ik­ke be­hø­ver fo­re­gi­ve at va­e­re au­ten­tisk. For det er han i den si­tu­a­tion, han går vir­ke­lig op i det med liv og sja­el. Det er dér, at hans funk­tion gi­ver me­ning,« si­ger Jon Bloch Skip­per og fort­sa­et­ter:

»Sport fo­re­går i et dybt kon­cen­tre­ret mil­jø, men dog un­der af­slap­pe­de for­mer.

Dem til­pas­ser han sig, og har i øv­rigt og­så - li­ge­som sin mor­far - sin styr­ke i det ufor­mel­le mø­de.« Frø­mands­ud­dan­nel­sen hjalp Jon Bloch Skip­per er ik­ke i tvivl om, at det var Kron­prin­sens frø­mands­ud­dan­nel­se, der for al­vor lag­de grund­ste­nen til hans sport­s­li­ge en­ga­ge­ment.

»Den ud­dan­nel­se var på man­ge må­der med til at fun­de­re hans

SOLEN I DAG MÅNEN I DAG

per­son­lig­hed. Den kom på et tids­punkt, hvor han ka­em­pe­de med, at han har en frem­tid, der er mejs­let ind i grund­loven.

Der­for har den tid sat sig dybt i ham. Så det at kun­ne op­nå no­get per­son­ligt gen­nem en sport be­ty­der me­get for ham, li­ge­som han og­så ger­ne står på mål for, at sport ska­ber fa­el­les­skab.«

Kron­prins Fre­de­rik har gen­nem ti­den dyr­ket man­ge for­skel­li­ge di­sci­pli­ner, som ten­nis, sejlsport, cyk­ling, løb og tri­at­lon.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.