Jakob ELLEMANN-JEN­SEN

BT - - SØNDAG -

Vi har blad­ret dan­ske og uden­land­ske me­di­er igen­nem for at fin­de ugens bed­ste råd om ka­er­lig­hed, sex og par­for­hold. Hvil­ke go­de – og dår­li­ge råd har du få­et af din far, Uf­fe Ellemann-Jen­sen? Hvil­ke råd har du få­et af din mor Ali­ce Vester­gaard? Beskriv dig selv med fem ord: Hvil­ken film­helt er mest dig? Se hans fo­to­al­bum på si­de 14-15 Hvad er du god til? Hvad er det vig­tig­ste po­li­ti­ske pro­blem i Dan­mark li­ge nu?

Lad va­e­re med at gå ind i po­li­tik. Det ta­el­ler vel på sin vis bå­de som et godt og et dår­ligt råd… Husk at smi­le, når du er på tv. Det er et godt råd, for jeg er jo glad for det, jeg la­ver, og det kan man li­ge så godt vi­se, og så kom­mer jeg nemt til at se så fryg­te­lig sur ud, når jeg kon­cen­tre­rer mig. Jeg gør mig al­tid uma­ge – el­ler: Frem­ra­gen­de, fa­bel­ag­tig, stor­slå­et, ufejl­bar­lig og yd­myg Jeg vil­le så ger­ne si­ge Han So­lo fra Star Wars, da jeg er stor fan, men jeg min­der nok me­re om Chew­bac­ca. Jeg kan blan­de en al­de­les frem­ra­gen­de po­se bland-selv-slik, når bør­ne­ne lok­ker mig med i slik­bu­tik­ken før en fil­maf­ten hjem­me. At der er for man­ge, der til­by­der ’nem­me’ løs­nin­ger på kom­pli­ce­re­de spørgs­mål. Den vig­tig­ste ud­for­dring at ta­ge fat på er at få frem­tids­sik­ret det dan­ske vel­fa­erds­sam­fund, og­så for vo­res børn og bør­ne­børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.