F

BT - - SØNDAG -

BT 100 ÅR em skud ram­te ham i ma­vere­gio­nen. To i ven­stre kind. Men det var det ot­ten­de, der var dø­de­ligt, dét skud, der gik ind i ven­stre tin­ding, bo­re­de sig vej gen­nem stor­hjer­nen, lil­le­hjer­nen og ud igen i høj­re nak­ke­re­gion. Med dét skud var BT-re­dak­tør Carl Hen­rik Clem­men­sen død. Hen­ret­tet på en mark ud for Lundt­of­te fly­ve­plads nord for Kø­ben­havn, og ef­ter­ladt i vej­kan­ten med ot­te kug­ler i krop­pen, der al­le var af­fy­ret på ta­et hold og stort set sam­ti­dig. Mens han stod op. Det var i tus­mør­ket den 30. au­gust 1943. »Kun 42 år gam­mel er re­dak­tør Carl Hen­rik Clem­men­sen plud­se­lig død. Han blev re­vet bort midt i et nyt jour­na­li­stisk co­me­ba­ck,« stod der i avi­sen to da­ge se­ne­re. Ik­ke ét ord om den hen­syn­lø­se lik­vi­de­ring. BT var un­der­lagt na­zi­ster­nes cen­sur, li­ge­som lan­dets øv­ri­ge me­di­er var det. Og i au­gust 1943, hvor re­ge­rin­gen trå­d­te til­ba­ge, over­tog ty­sker­ne helt kon­trol­len over alt, hvad der blev bragt i spal­ter­ne. Så­le­des og­så BTs min­de­ord over bla­dets re­dak­tør Carl Hen­rik Clem­men­sen og hans ’plud­se­li­ge død’.

Men det var et brutalt mord og ét, som har ef­ter­ladt blo­di­ge spor i hi­sto­ri­en helt frem til nu­ti­den. Men det var og­så et mord, der sat­te va­ri­ge og smer­te­ful­de spor i Clem­men­sens fa­mi­lie i ge­ne­ra­tio­ner, blev et be­ta­endt sår, der ba­re ik­ke vil­le he­le.

Dét ma­er­ke­de Clem­men­sens bar­ne­barn, sku­e­spil­ler og in­struk­tør Sø­ren Fauli, på egen krop. Mor­det lå som en blodrød og fa­re­tru­en­de sky over fa­mi­li­en, ka­ste­de sin skyg­ge over mo­de­ren Mo­na Clem­men­sens liv. Og der­med og­så over hen­des to børn Sø­ren og Grits.

Dét var der­for, at Sø­ren Fauli i 2004 for­søg­te at he­le fa­mi­li­ens be­ta­end­te sår med do­ku­men­tar­fil­men ’Min mor­fars mor­der’.

»Jeg la­ve­de den, for­di jeg sy­nes, at det var vig­tigt at be­ar­bej­de det, at den bed­ste må­de var at ta­le om det. Og det vir­ke­de og­så en smu­le. Men dy­best set vil­le min mor Mo­na li­ge­som Sø­ren Kam - ba­re helst glem­me det. Kom­me overens med, at så­dan var det,« si­ger Sø­ren Fauli.

Sym­bo­let på ond­ska­ben

Den dan­ske na­zist Sø­ren Kam var den ene af de tre ma­end, der i tus­mør­ket den 30. au­gust 1943 kold­blo­digt pløk­ke­de Mo­na Clem­men­sens far ned. Sø­ren Kam flyg­te­de fra Dan­mark ef­ter kri­gen, for­svandt til­sy­ne­la­den­de fra jor­dens over­fla­de. Og da han i 70er­ne duk­ke­de op til over­fla­den igen i den lil­le idyl­li­ske by Kemp­ten i det syd­li­ge Tys­kland, brød hun sam­men. For Mo­na Clem­men­sen var han sel­ve sym­bo­let på ond­ska­ben i hen­des liv.

»Jeg vil ger­ne ha­ve, at du ik­ke bru­ger nav­net. Jeg kan slet ik­ke hol­de det ud. Jeg bli­ver syg.«

Or­de­ne kom­mer fra Mo­na Clem­men­sen i do­ku­men­tar­fil­men.

Hun sid­der ved et hyg­ge­ligt køk­ken­bord med kaf­fe­kop­per og hjem­me­bag. Over­la­e­ben vi­bre­rer, øj­ne­ne si­trer. Hun ka­em­per en åben­lys kamp for at be­va­re en slags fat­ning for­an det rul­len­de ka­me­ra og søn­nen, som forta­el­ler om sin plan med at op­sø­ge Sø­ren Kam, man­den, hvis sor­te skyg­ge har for­pe­stet hen­des liv. Nu er skyg­gen tra­engt ind i hen­des køk­ken.

»He­le vo­res barn­dom var pra­e­get af de der eks­plo­si­ve, vold­som­me sam­men­brud. Det var no­get, vi ik­ke måt­te rø­re ved,« si­ger Sø­ren Fauli til sin mor. Prø­ver at for­kla­re, hvor­for han er Fort­sa­et­ter na­e­ste si­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.