VEN­NER FOR LI­VET

BT - - SØNDAG -

har holdt et lil­le egern som ka­e­le­dyr. Sam­men er de to ble­vet no­get na­er ver­dens­be­røm­te, ef­ter at Decan An­der­sen be­gynd­te at de­le bil­le­der og vi­deo­er fra de­res hver­dag på so­ci­a­le me­di­er.

»Jeg må jo nok er­ken­de, at det er Tin­tin, der er stjer­nen,« si­ger Decan An­der­sen, mens han gri­ner og tra­ek­ker på skul­dre­ne.

Og at det lil­le egern er gå­et hen og ble­vet en stjer­ne, er langt­fra en over­dri­vel­se. Ale­ne på In­s­ta­gram har den lil­le gna­ver få­et me­re end 50.000 føl­ge­re, og Decan An­der­sen har haft jour­na­li­ster fra he­le ver­den i rø­ret, der vil hø­re hi­sto­ri­en om, hvor­dan en 37-årig far til to plud­se­lig fik sig et egern som ka­e­le­dyr.

Hja­el­pe­løs og blø­de­n­de

»Jeg hør­te ba­re et bump, og da jeg vend­te mig om, lå han li­ge bag mig,« si­ger Decan An­der­sen og pe­ger på det sted, hvor han på en for­års­dag til­ba­ge i 2014 fandt det lil­le egern, lig­gen­de helt liv­løs og blø­de­n­de.

Tin­tin var fal­det ned fra et trae li­ge uden­for den lej­lig­hed, hvor Decan An­der­sen bor med sin 11-åri­ge dat­ter Ni­co­le og hver an­den we­e­kend med sin seks-åri­ge søn Mar­kus.

Han ven­te­de i før­ste om­gang med at sam­le den lil­le eger­nun­ge op. Men da han så mo­de­ren for­la­de den sår­e­de un­ge, var Decan An­der­sen ik­ke i tvivl.

»Han lå der ba­re. Helt stil­le og for­slå­et. Det gjor­de så ondt at se ham. Han var helt hja­el­pe­løs, og hvad skul­le jeg gø­re, jeg kun­ne jo ik­ke ba­re la­de ham lig­ge dér helt ale­ne.«

Decan An­der­sen sam­le­de eger­net op, tog ham til be­hand­ling hos dyr­la­e­gen og ef­ter­føl­gen­de med hjem, hvor han li­ge si­den har va­e­ret en fast del af fa­mi­li­en. Det har dog un­der­vejs kra­e­vet en sa­er­lig til­la­del­se fra myn­dig­he­der­ne at få lov at be­hol­de det lil­le ener­gibundt på knap et halvt ki­lo som ka­e­le­dyr.

»Det kra­e­ver en del at hol­de ham sti­mu­le­ret og jeg skal da ae­r­ligt er­ken­de, at det er hårdt ar­bej­de,« si­ger Decan An­der­sen, der fle­re gan­ge om da­gen luf­ter Tin­tin og la­der ham bol­tre sig i tra­e­er­ne.

»Men jeg kun­ne al­drig drøm­me om at skil­le mig af med ham. Han får os til at smi­le hver ene­ste dag.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.