ANNETTE HEICK God stil kan va­e­re skidt

BT - - SØNDAG -

Hvis ik­ke jeg hu­sker me­get galt, så var det avi­sen In­for­ma­tion, der for en del år si­den skif­te­de for­mat og blev en min­dre avis, og som i den for­bin­del­se re­k­la­me­re­de for det nye til­tag med or­de­ne: Ny stør­rel­se, sam­me for­mat. En ge­ni­streg, hvis I spør­ger mig. For­di man le­ge­de med or­det ’for­mat’, der jo bå­de kan over­sa­et­tes med stør­rel­se og kva­li­tet. Jeg sy­nes, vi ta­ler alt for lidt om, hvad det vil si­ge at ha­ve for­mat. Må­ske for­di det at ha­ve for­mat kan va­e­re sva­ert at de­fi­ne­re. Vi ved det godt, når vi mø­der nog­le men­ne­sker, der har en ek­stra di­men­sion, men det kan va­e­re van­ske­ligt helt at sa­et­te fin­ge­ren på, hvad det er, der gør for­skel­len. JEG HAR BEMAERKET, at rig­tig man­ge bru­ger ud­tryk­ket: ’God stil’. Og jeg tror må­ske, at vi som­me ti­der for­veks­ler det at ha­ve god stil med det at ha­ve for­mat. Men det er langt­fra det sam­me: JEG VAR TIL Jen­ni­fer Lopez kon­cert i Las Ve­gas for to uger si­den. Der mang­le­de ik­ke no­get. Sceno­gra­fisk var det et vildt ud­styrs­styk­ke med glim­mer, glit­ter, fjer, dan­se­re, et fa­bel­ag­tigt band og en san­ge­r­in­de, Jen­ni­fer, der med si­ne 47 år sta­dig ser bra­gen­de godt ud og be­va­e­ger sig med en let­hed, der får de fle­ste an­dre 47-åri­ge til at lig­ne pen­sio­ni­ster. Men da da­men kom ind i et nyt kostu­me for 27. gang – blot for at smi­de det for 27. gang og la­ve bol­le­be­va­e­gel­ser (ja, und­skyld) for 27. gang, kun iført si­mi­li­sten, der li­ge da­ek­ke­de un­der­stel­let og bryst­vor­ter­ne, ja, da var det, det slog mig, at hun må­ske nok hav­de stil, men i den grad mang­le­de for­mat. NU SKAL DET­TE jo ik­ke ud­vik­le sig til en kon­certan­mel­del­se, men no­get af det blev yn­kva­er­digt, ja na­e­sten ufri­vil­ligt ko­misk, og he­le sel­vi­s­ce­nesa­et­tel­sen kom til at skyg­ge for den ta­lent­mas­se, der be­fandt sig på sce­nen. Og net­op sel­vi­s­ce­nesa­et­tel­sen er jo no­get, der ko­pi­e­res af de fans, der og­så ger­ne vil ud­strå­le magi og power. HAV­DE JEG FORVENTET an­det? Ja. Fak­tisk. Jeg ser Jen­ni­fer Lopez og for den sags skyld og­så Brit­ney Spears, Bey­on­cé og Miley Cyrus m.fl. som for­bil­le­der for en mas­se kvin­der. Jeg hav­de med an­dre ord hå­bet på me­re ind­hold og ae­gt­hed. Hvis jeg kig­ge­de på pu­bli­kum­met, så be­stod det pri­ma­ert af un­ge kvin­der, hvoraf de 95% med ga­ran­ti hav­de kla­edt sig på for at mat­che Jen­ni­fer: Su­per lår­kort (har fak­tisk al­drig set så lår­kor­te kjo­ler i Eu­ro­pa) og tårn­hø­je sko, som stort set in­gen af dem kun­ne gå i. FORSTÅ MIG RET, min hen­sigt er ik­ke at døm­me no­gen ude, men at sa­et­te et stort spørgs­måls­tegn ved, om vi ik­ke snart skul­le til at ta­le om, at det ik­ke er nok at ha­ve god/ per­son­lig/fed/in­di­vi­du­el stil og kø­re pe­da­len i bund på sel­vi­s­ce­nesa­et­tel­sen. Jeg vil­le øn­ske, vi gav pi­ger og kvin­der lidt fle­re am­bi­tio­ner. Jeg kan ik­ke rig­tig kom­me i tan­ker om til­sva­ren­de mand­li­ge for­bil­le­der, når det gaelder su­per­stjer­ner. Jeg prø­ver at fo­re­stil­le mig, hvad der vil­le ske, hvis f.eks. en Justin Bie­ber el­ler Justin Tim­ber­la­ke op­t­rå­d­te uden en trevl men med en di­a­mant­be­sat di­l­ler og la­ve­de bol­le­be­va­e­gel­ser i halvan­den ti­me sam­men med en flok li­ge så af­kla­ed­te ma­end på sce­nen. Vil­le der ik­ke li­ge­som va­e­re to mu­lig­he­der? En­ten vil­le de bli­ve meldt til po­li­ti­et for blu­fa­er­dig­heds­kra­en­ken­de ad­fa­erd el­ler og­så vil­le de bli­ve gri­net ud af sce­nen? JEG SY­NES EGENT­LIG ik­ke, det hand­ler om at va­e­re gam­mel­dags. Jeg sy­nes fak­tisk, det hand­ler om, at vi al­le (men isa­er kvin­der) har så travlt med at kø­be alt mu­ligt lir og frem­stil­le os selv på en må­de, så vi frem­står som ’fe­de’ per­son­lig­he­der, at vi helt glem­mer, hvor me­get me­re va­er­di­fuldt det er at ha­ve for­mat. For­mat kan in­gen jo kø­be sig til. For­mat kom­mer med god op­før­sel og usel­visk ad­fa­erd. Er det vir­ke­lig så sva­ert at mar­keds­fø­re det be­greb i 2016? bt.dk/brev­kas­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.