Spar pen­ge i Lon­don

En styr­ket dansk kro­ne og et pris­fald på en ra­ek­ke po­pu­la­e­re desti­na­tio­ner gør ud­lands­fe­ri­en bil­li­ge­re. Spar f.eks. na­e­sten 17 pct. på rej­sen i Eng­land

BT - - REJSER - PRIS­FALD Ole Ox­gren | rejser@bt.dk

Endelig! Langt om la­en­ge bli­ver det mar­kant bil­li­ge­re at fe­ri­e­re i Eng­land og eks. ta­ge på shop­ping­tur til en af danskernes ynd­lings­stor­by­er: Lon­don.

Gen­nem de se­ne­ste man­ge må­ne­der er den dan­ske kro­ne ble­vet styr­ket ef­ter en be­ty­de­lig sva­ek­kel­se de fo­re­gå­en­de år. Det be­ty­der, at det ge­ne­relt er ble­vet bil­li­ge­re for dan­sker­ne at va­e­re på fe­rie i ud­lan­det. Da pri­ser­ne sam­ti­dig ras­ler ned i Eng­land, ef­ter bri­ter­nes be­slut­ning om at mel­de sig ud af EU, er det ble­vet mar­kant bil­li­ge­re at va­e­re dansk turist i Stor­bri­tan­ni­en. End­da he­le 16,9 pct.

»Er man gå­et i gang med at plan­la­eg­ge ef­ter­års­fe­ri­en, kan man alt­så godt over­ve­je en shop­ping­tur til Lon­don,« for­kla­rer pri­va­tø­ko­nom i Dan­ske Bank Lou­i­se Ag­ger­strøm Han­sen, der sam­ti­dig ad­va­rer mod at ven­te for la­en­ge:

»De kom­men­de må­ne­der kan det sva­ge pund med­fø­re, at bri­ti­ske bu­tik­ker i sti­gen­de grad vil sa­et­te pri­ser­ne op, for­di det bli­ver dy­re­re for dem at im­por­te­re va­rer.« Ki­na på til­bud Li­ge så vig­tig, som pri­sen på fly­bil­let­ten er, er det, hvad det ko­ster at op­hol­de sig i det land, man vil rej­se til. Det ved man hos Jysk Rej­se­bu­reau, som har bedt Dan­ske Bank reg­ne på, i hvil­ke lan­de det er ble­vet bil­ligst at va­e­re dansk turist det se­ne­ste år må­lt i for­hold til sid­ste år:

»Pris­ni­veau­et i det en­kel­te land smit­ter selv­føl­ge­lig af på, hvor­dan vi som rej­sear­ran­gør kan sa­et­te pri­sen på en sam­let pak­ke – alt­så fly, ind­kvar­te­ring og evt. op­le­vel­ser,« for­kla­rer bu­reau­ets di­rek­tør Ni­els Am­strup, der pe­ger på Ki­na som et af de me­re ekso­ti­ske lan­de, hvor det er ble­vet en del bil­li­ge­re at va­e­re dansk turist:

»Drøm­mer man om at van­dre på Den Ki­ne­si­ske Mur el­ler ose i Shang­hai, så er det nu, man skal slå til. Ki­na er nem­lig et af de lan­de, hvor pris­fal­det er mest mar­kant, nem­lig 6,6 pct.«

I den mod­sat­te en­de af ta­bel­len lig­ger Ja­pan og OL-ak­tu­el­le Bra­si­li­en. Her er det ble­vet hhv. 18,5 pct. og 17 pct. dy­re­re at va­e­re dansk turist, mens New Ze­aland på en tred­je­plads er ble­vet 6,6 pct. dy­re­re.

Der er ef­ter­hån­den man­ge pen­ge at spa­re, hvis du ta­ger på shop­ping­tur i bl.a. Lon­don. Fo­to: Fli­ckr

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.