Med stewar­des­sen på

BT - - REJSER -

FLYVNING der straks kom­mer og fik­ser det. Kort ef­ter kom­mer den før­ste pas­sa­ger om bord, der er han­di­cap­pet og der­for skal op med en lift og kø­res ned til sin plads i en sa­er­lig, smal kø­re­stol.

Imens stil­ler Søs sig klar til at ta­ge imod re­sten af ga­ester­ne, da der ly­der et lil­le ding, og et pa­nel i lof­tet ly­ser rødt. Hun bø­jer sig og ta­ger en te­le­fon, der ha­en­ger på si­den af stewar­des­sens klapsa­e­de, der kal­des en sta­tion. Det er ka­bi­ne­che­fen, Ti­na, der hol­der til for­re­st i fly­et, ta­et­test på pi­lo­ter­ne, som forta­el­ler, at hun luk­ker de an­dre pas­sa­ge­rer ind nu.

Mens sik­ker­heds­vi­deo­en spil­ler, er der in­gen ak­ti­vi­tet, da sik­ker­he­den har hø­je­ste pri­o­ri­tet. Da fly­et er frem­me på start­ba­nen, be­der pi­lo­ten ca­bin crewet om at sa­et­te sig. Hja­elp til dår­li­ge pas­sa­ge­rer Søs sid­der ved nø­dud­gan­gen og skal der­for ar­me­re dø­re­ne. Det be­ty­der, at nøds­li­sken skal kob­les på dø­ren, hvil­ket hun gør med en lil­le nøg­le. Søs har al­drig i si­ne 27 år som stewar­des­se op­le­vet, at der har va­e­ret be­hov for at ak­ti­ve­re nøds­li­sken. Kun når de er på øvel­se. Man skal ha­ve la­vet øvel­sen i vand, og det er sva­ert, forta­el­ler hun. Der­u­d­over skal de la­ve bran­dø­vel­ser hvert tred­je år og ta­ge første­hja­elp­s­kur­sus en gang om året. Det er da og­så det, der er mest brug for, forta­el­ler hun. De op­le­ver nem­lig of­test, at folk bli­ver svim­le og be­svi­mer, og så kan de gi­ve dem ilt og kal­de ef­ter en la­e­ge el­ler en sy­geple­jer­ske blandt pas­sa­ge­rer­ne.

»Der er na­e­sten al­tid no­gen om bord. El­lers går man ned i na­er­me­ste luft­havn, hvis det er kri­tisk,« forta­el­ler hun.

Da vi er nå­et fuld fly­ve­høj­de, og sik­ker­heds­se­ler­ne igen må ta­ges af, går Søs ned ba­gerst i fly­et til si­ne kol­le­ga­er. Det er ble­vet tid til en kop kaf­fe, og de hø­je ha­e­le bli­ver skif­tet ud med me­re er­go­no­mi­ske, fla­de sko. Søs har ar­bej­det for Spies si­den 1988, hvor hun blev an­sat som gu­i­de. Si­den blev hun stewar­des­se i Spies’ eget fly­sel­skab, Co­nair, og hun har va­e­ret med he­le vej­en: Da Co­nair fu­sio­ne­re­de med Sca­nair un­der nav­net Pre­mi­air, da det se­ne­re skif­te­de navn til My Tra­vel, og da det i 2008 blev op­købt af Tho­mas Cook-kon­cer­nen og fik sit nu­va­e­ren­de navn, Tho­mas Cook Air­li­nes Scan­di­navia. Hen­des kol­le­ga Dan er den på dagens hold, der er grøn­ne­st. Han har Her er højt til lof­tet og me­get fri­hed un­der an­svar på flyv­nin­ger­ne. Og så selv­føl­ge­lig nog­le fan­ta­sti­ske kol­le­ga­er

Søs Frost, stewar­des­se

19 års an­cien­ni­tet, og Mi­mi, der har madtjan­sen på den­ne flyvning, har ar­bej­det for Spies i 32 år.

»Vi kan godt li­de at va­e­re her,« som Søs si­ger.

Da hun og Dan er til­ba­ge ef­ter run­den med drik­ke­vog­nen, er det tid til at gø­re klar til ser­ve­rin­gen. Bol­ler­ne skal lu­nes i en lil­le ovn, og der skal tap­pes ko­gen­de vand til te og kaf­fe fra en ind­byg­get coo­k­er.

»På kor­te tu­re som den­ne, hvor vi kun er i luf­ten i 2 ti­mer og 40 mi­nut­ter, er der ik­ke me­get tid til pau­ser,« forta­el­ler Søs.

Da bak­ker­ne fra mor­gen­ma­den er ryd­det af vej­en, er det tid til, at de selv kan få lidt at spi­se, og de tra­ek­ker gar­di­ner­ne for og snak­ker lidt om løst og fast. Na­e­ste pro­gram­punkt er, at der skal ta­ges be­ta­ling for de for­ud­be­stil­te taxfree-va­rer, men pga. EU-lov­giv­ning må de først de­le va­rer­ne ud, når fly­et er lan­det på spansk jord.

»Nor­malt går vi og­så en ek­stra gang med drik­ke­vog­nen, men for­di der er så man­ge børn med på den­ne flyvning, er der en del uro og man­ge, der er op­pe at gå, så nog­le gan­ge kan det va­e­re me­re til ge­ne end en ser­vi­ce, når vi er ude med vog­ne­ne.« Lidt af et ego-job Dan går en run­de med skra­be­lod­der, hvor folk kan vin­de en rej­se, og der bli­ver sam­let af­fald og ryd­det op i køkkenet, in­den ind­flyv­nin­gen til Pal­ma be­gyn­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.