Job

BT - - REJSER -

Ef­ter lan­ding øn­sker Søs pas­sa­ge­rer­ne god fe­rie og sam­ler ba­by­se­lerog ve­ste ind, og de sid­ste pas­sa­ge­rer er kun li­ge kom­met ud, da det lo­ka­le ren­gø­rings­team kom­mer op i fly­et og be­gyn­der at støv­su­ge og va­ske sa­e­der­ne. Imens sa­et­ter stewar­des­ser­ne og stewar­der­ne sig op på de for­re­ste sa­e­der og får lidt cho­ko­la­de og en kold co­la, in­den det går løs igen, når na­e­ste hold pas­sa­ge­rer en lil­le ti­me se­ne­re skal fly­ves til Dan­mark.

»Det er jo lidt et ego-job i for­hold til ens fa­mi­lie. Jeg kan ik­ke li­ge gå til tand­la­e­gen i frokost­pau­sen el­ler hen­te, hvis mi­ne børn bli­ver sy­ge. Jeg går tid­ligt om mor­ge­nen og si­ger ’vi ses’, og så er jeg ik­ke til at kom­me i kon­takt med de na­e­ste ni ti­mer, for­di jeg er in­de i den­ne her kas­se,« forta­el­ler Søs.

Af sam­me år­sag fly­ver hun ik­ke de helt lan­ge di­stan­cer til vin­ter­desti­na­tio­ner­ne i f.eks. Ca­ri­bi­en, for så er man ty­pisk va­ek i fem til syv da­ge ad gan­gen, og det er la­en­ge, når man har fa­mi­lie.

»Men så har vi jo og­så me­get fri,« til­fø­jer hun.

Ar­bejds­da­gen na­er­mer sig en­den, men in­den lan­ding når Søs at forta­el­le om det bed­ste og det va­er­ste ved at va­e­re stewar­des­se:

»Det va­er­ste er, at det er sva­ert at plan­la­eg­ge sit so­ci­a­le liv, for­di der er så skif­ten­de ar­bejds­ti­der. Det er et me­get egoi­stisk ar­bej­de, for man kan ik­ke li­ge fle­xe, og det er ik­ke al­tid, man kan ha­ve fri i ju­len og i sko­le­fe­ri­er­ne,« forta­el­ler hun. Man ser man­ge ste­der Det po­si­ti­ve over­skyg­ger det hel­dig­vis:

»Det bed­ste er, at man kom­mer ud og ser for­skel­li­ge ste­der. Her er højt til lof­tet og me­get fri­hed un­der an­svar på flyv­nin­ger­ne. Og så selv­føl­ge­lig nog­le fan­ta­sti­ske kol­le­ga­er. Gen­nem­snitsan­cien­ni­te­ten er om­kring 20 år, så vi ken­der hin­an­den godt. At va­e­re stewar­des­se er en livs­stil. Det kra­e­ver, at man er en glad pi­ge, der kan snak­ke. Og så er der in­gen 8-16-ru­ti­ne her. Man er me­get på, når man er her, men når man så går ud af luft­hav­nen, har man helt fri. Jeg har ver­dens bed­ste ar­bejds­plads.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.