24 ti­mer i

BT - - REJSER -

Ta­et ved Fri­heds­plad­sen lig­ger Na­tio­nal­mu­se­et, der har en per­ma­nent ud­stil­ling om den så­kald­te sov­je­ti­ske be­sa­et­tel­se. Den er de­di­ke­ret til de 70 år, hvor Ge­or­gi­en hør­te til USSR. Udstil­lin­gen be­hand­ler hi­sto­ri­ske be­gi­ven­he­der som den kor­te selv­sta­en­dig­hed fra 1918 til 1921 samt gu­e­ril­la­kri­gen, ef­ter den Rø­de Ha­er in­va­de­re­de lan­det. Des­u­den fo­ku­se­rer den på de sto­re fol­ke­li­ge pro­te­ster i 1989, som blev slå­et hårdt ned. Tids­ma­es­sigt slut­ter udstil­lin­gen i 1991 med Ge­or­gi­ens uaf­ha­en­gig­hed­ser­kla­e­ring. Til skue er me­re end 3.000 ef­fek­ter fra he­le pe­ri­o­den: fo­to­gra­fi­er, vi­deo­ma­te­ri­a­le, bre­ve, of­fi­ci­el­le do­ku­men­ter med or­drer om at hen­ret­te dis­si­den­ter, gen­stan­de fra de sov­je­ti­ske fa­engsels­cel­ler osv. Mu­se­et er yderst kon­tro­ver­si­elt med tan­ke på Ge­or­gi­ens for­hold til Rusland, der kun er del­vist for­bed­ret si­den kri­gen mel­lem de to lan­de i 2008. En ra­ek­ke rus­si­ske po­li­ti­ke­re re­fe­re­rer da og­så til mu­se­et som ’ren­dyr­ket na­tio­na­li­stisk pro­pa­gan­da’. Der har så­gar va­e­ret spe­ku­la­tio­ner i ret­ning af, om det er bedst at luk­ke mu­se­et igen. Etab­le­rin­gen af mu­se­et ind­går i en tendens til at be­trag­te den sov­je­ti­ske epo­ke sa­er­de­les kri­tisk i uni­o­nens tid­li­ge­re re­pu­blik­ker. Så­le­des er til­sva­ren­de mu­se­er åb­net i Est­land og Let­land. Hvor: In­fo:

3 Ru­sta­ve­li Ave­nue mu­se­um.ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.