Tbi­li­si

BT - - REJSER -

Højt over Tbi­li­si la­eg­ger gon­do­len an ved fa­est­nings­va­er­ket Na­ri­ka­la, som blev grund­lagt i det 4. år­hund­re­de, og hvor turi­ster nu hop­per rundt mel­lem sky­de­skå­re­ne. En pa­nora­ma­vej fø­rer la­en­ge­re hen ad bjerg­kam­men til sta­tu­en Mo­der Ge­or­gi­en. Den enor­me sta­tue vå­ger over sin ho­ved­stad. Hun hol­der et glas vin i den ene hånd klar til si­ne ven­ner og et sva­erd i den an­den hånd til si­ne fjen­der. Herop­pe har Ge­or­gi­ens ri­ge­ste og mest magt­ful­de mand, oligar­ken Bidzi­na Iva­nis­hvi­li, valgt at op­fø­re sin resi­dens. Om­rid­set af den grå­grøn­ne fa­ca­de kan ses fra he­le by­en. De rig­dom­me, som oligar­ken skra­be­de sam­men i lø­bet af de lov­lø­se 1990ere, ud­gør en tred­je­del af Ge­or­gi­ens brut­to­na­tio­nal­pro­dukt. Tag sva­e­ve­ba­nen el­ler stien bag­ved Na­ri­ka­la-fa­est­nin­gen for at kom­me ned til by­en igen. Hvor: Mo­der Ge­or­gi­en står på top­pen af So­lo­laki Hill Køb ori­gi­na­le so­u­ve­nirs og sjove an­tik­vi­te­ter på Tbi­li­sis uden­dørs­mar­ked. Det er navn­gi­vet ef­ter be­lig­gen­he­den på Den Tør­re Bro. Va­elg mel­lem al­skens smyk­ker, sov­je­ti­ske te­kop­per, gam­le land­kort og Den Rø­de Ha­ers ord­ner og me­dal­jer. Det er og­så her, at lo­ka­le kunst­ne­re sa­el­ger de­res ma­le­ri­er. Hvor: Byg­nin­gen, Hvor: 29a Ga­ga­rin Stre­et

der tid­li­ge­re hu­se­de Sov­je­tre­pu­blik­ken Ge­or­gi­ens Mi­ni­ste­ri­um for Vej­byg­ge­ri, er en sa­er­pra­e­get at­trak­tion. Den er fra 1975 og er teg­net af ar­ki­tek­ter­ne Ge­or­ge Chak­ha­va og Zu­rab Ja­lag­ha­nia og er et af de bed­ste ek­semp­ler på byg­ge­sti­len ’so­ci­a­li­stisk mo­der­nis­me’. Der har va­e­ret en sti­gen­de in­ter­es­se for den spe­ci­el­le struk­tur blandt turi­ster og ar­ki­tek­turin­ter­es­se­re­de, og den spe­ci­el­le byg­ning har vun­det fle­re in­ter­na­tio­na­le pri­ser for sin ud­form­ning. Byg­nin­gen, der blev renove­ret i 2011, hu­ser i dag Bank of Ge­or­gi­as ho­ved­kvar­ter. Tag en taxa, da den fa­sci­ne­ren­de byg­ning lig­ger lidt uden for cen­trum.

Dry Brid­ge Ba­zaar, 9 Mar­tis Park

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.