De to i den STØR­STE stjer­ner kamp

Dan­mark mod Frank­rig er i høj grad og­så Mik­kel Han­sen mod Ni­ko­la Ka­ra­batic, og vin­de­ren af stjer­ne­du­el­len kan og­så me­get vel va­e­re den, der i af­ten står med gul­det om hal­sen

BT - - OL I RIO - Sø­ren Paa­ske | spa@spor­ten.dk

Det er tid til OL-fi­na­le. Den før­ste no­gen­sin­de for et dansk her­re­lands­hold. Det er Dan­mark mod Frank­rig. Og det er Mik­kel Han­sen mod Ni­ko­la Ka­ra­batic. De to stør­ste stjer­ner i hånd­bol­dens ver­den – som til dag­lig er hold­kam­me­ra­ter i Pa­ris Saint-Ger­main. Ven­ska­bet er lagt på hyl­den i dag, når de to vin­de­re vil va­e­re klar til at of­re alt for at få fin­gre­ne i OLgul­det. Mik­kel Han­sen og Ni­ko­la Ka­ra­batic kom­mer beg­ge til at for­sø­ge at ba­e­re de­res hold frem til olym­pisk ha­e­der, og kam­pen i kam­pen mel­lem de to al­fa­han­ner vil få stor be­tyd­ning for ud­fal­det.

Det er før­ste gang, Han­sen står i en OL-fi­na­le, mens Ka­ra­batic for tred­je gang lø­ber på ba­nen til kam­pen over dem al­le. De to tid­li­ge­re har han vun­det sam­men med ’Les Ex­perts’, der har en uhyg­ge­lig sta­ti­stik med 10 sej­re i de sid­ste 10 fi­na­le­del­ta­gel­ser.

For et par må­ne­der si­den tab­te Ni­ko­la Ka­ra­batic dog for en sja­el­den gang skyld, da Mik­kel Han­sen vandt kårin­gen som ver­dens bed­ste hånd­bold­spil­ler for­an den fran­ske ka­em­pe, og lands­hol­det skal hå­be på, at Han­sen igen i af­ten kan over­gå sin pa­ri­si­ske hold­kam­me­rat.

BT gi­ver dig her en vur­de­ring af de to su­per­stjer­ner sat op mod hin­an­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.