Per Skaarup

BT - - OL I RIO -

MED VED OL I 1980 OG 1984 Alt i alt er Frank­rig nok det bed­ste hold – det er ba­re ik­ke al­tid det bed­ste hold, der vin­der. Det er sva­ert at sa­et­te tal på styr­ke­for­hol­det, men 60-40 i fransk favør er et godt bud. Kam­pen i kam­pen mel­lem de to må­l­ma­end Omey­er og Lan­din får stor be­tyd­ning. Når kam­pen er re­la­tivt ta­et, be­ty­der det me­get, hvis den ene må­l­mand red­der 3-4 pro­cent fle­re bol­de end den an­den. U dover må­l­man­den bli­ver det af­gø­ren­de, at for­sva­ret kom­mer til at stå or­dent­ligt, og at kon­tra­fa­sen kom­mer til at fun­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.