Langt fra po­di­et

BT - - OL I RIO -

FAVORITFALD – var An­ni­ka Lang­vad reg­net som Dan­marks må­ske al­ler­bed­ste bud på en me­dal­je. Den 32-åri­ge mo­un­tain­bi­ke­kø­rer hav­de med sin VM-ti­tel tid­li­ge­re i år og tre VMguld­me­dal­jer på ma­ra­ton­di­stan­cen ta­endt end­nu me­re bål un­der for­vent­nin­ger­ne.

De for­vent­nin­ger skul­le ind­fri­es på den sno­e­de mo­un­tain­bi­ke­ba­ne i det bak­ke­de ter­ra­en et godt styk­ke uden for Rios pul­se­ren­de hjer­te. For øj­ne­ne af cy­kel­stjer­nen Pe­ter Sa­gan, der hav­de fun­det vej til kvin­der­nes løb da­gen in­den, den re­ge­ren­de ver­dens­me­ster i lan­de­vejs­cyk­ling selv skul­le kø­re sam­me di­sci­plin. Dår­lig start Den nu­va­e­ren­de num­mer et på ver­dens­rang­li­sten; An­ni­ka Lang­vad, fik dog ik­ke helt en start som en po­ten­ti­el vin­der. Ef­ter før­ste om­gang var hun num­mer syv med 32 se­kun­der op til før­en­de Linda In­der­gand fra Schweiz, og to om­gan­ge se­ne­re – halvvejs i lø­bet – var hun fal­det to De an­dre var ba­re sta­er­ke­re i dag (i går, red.) plad­ser la­en­ge­re til­ba­ge og skul­le nu hen­te 34 se­kun­der for at få gul­det.

For en tre­fol­dig VM-vin­der på ma­ra­ton­di­stan­cen var det langt­fra en umu­lig op­ga­ve at ind­hen­te kon­kur­ren­ter­ne på et se­ne­re tids­punkt, skul­le man me­ne. Og så al­li­ge­vel. For det gik kun den for­ker­te vej for den dan­ske for­hånds­fa­vo­rit hos book­ma­ker­ne. Mens den an­den fa­vo­rit Jo­lan­da Neff holdt sig no­gen­lun­de til i top­pen med en tred­je­plads, skul­le Lang­vad plud­se­lig hen­te halvan­det mi­nut for at kom­me på po­di­et og to mi­nut­ter for at få guld, da der kun mang­le­de to om­gan­ge.

Og hvis ik­ke hun hav­de mi­stet mo­det på det tids­punkt, hjalp kom­men­ta­to­ren i højt­ta­ler­ne på an­la­eg­get hen­de ik­ke. Det var her, hun kun­ne hø­re, at hun kør­te et ’ka­ta­stro­falt løb,’ som der blev sagt. Hun kun­ne hel­ler ik­ke hen­te ind på kon­kur­ren­ter­ne.

Der­for var tra­e­ner Mads Bød­ker på linje med An­ni­ka Lang­vad i sin vur­de­ring af lø­bet.

»Vi kan ik­ke va­e­re util­fred­se. Vi hav­de selv­føl­ge­lig stør­re for­vent­nin­ger. Hun har vun­det VM og haft en helt fan­ta­stisk sa­e­son. På den bag­grund hav­de vi hå­bet på top fem.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.