In­tet APOELspø­gel­se

Stå­le Sol­bak­ken af­vi­ste, at FC Kø­ben­havn slø­se­de i ind­led­nin­gen af op­gø­ret mod AaB i af­tes, for­di hol­det al­le­re­de fo­ku­se­re­de på ons­da­gens kas­se­kamp

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mads Kind­berg Ni­el­sen | ni­el@spor­ten.dk

Fod­bold­tra­e­ne­re plaprer al­tid om, hvor­dan fo­kus al­tid er på den na­e­ste kamp og in­tet an­det end det. Stå­le Sol­bak­ken hø­rer na­tur­lig­vis og­så til i den ka­te­go­ri - i hvert fald når han ud­ta­ler sig i me­di­er­ne.

Går man nord­man­den ef­ter i hans tra­e­ner­dis­po­si­tio­ner, vi­ste der sig i hvert fald i gårs­da­gens su­per­liga­kamp mod AaB et an­det bil­le­de, for han hav­de valgt at ba­en­ke fem af de spil­le­re, som var med i star­top­stil­lin­gen i midt­u­gens 1-0-sejr over APOEL i før­ste play­off-kamp til Cham­pions Le­ague.

Wil­li­am Kvist, Fe­de­ri­co San­tan­der, Erik Jo­hans­son, Ras­mus Falk og Benja­min Ver­bic sad selv­føl­ge­lig uden­for til at be­gyn­de med, for­di Sol­bak­ken ken­der til vig­tig­he­den af ons­da­gens re­tu­ro­p­gør på Cy­pern.

Vur­de­ret ud fra FC Kø­ben­havns start på kam­pen mod AaB kun­ne det godt se ud til, at spil­ler­ne og­så ta­enk­te i de ba­ner, for fod­bold­spil­let var langt fra pran­gen­de. Stå­le Sol­bak­ken af­vi­ste dog, at kø­ben­hav­ner­ne al­le­re­de så frem mod den vig­ti­ge kas­se­kamp.

»Nej, det var ik­ke sva­ert for os (at hol­de fo­kus, red.). Det er jo det, som vi ger­ne vil (at spil­le med på top­ni­veau i fle­re tur­ne­rin­ger, red.). Vi var sva­ge i de før­ste 35 mi­nut­ter, men jeg sy­nes, at vi blev bed­re der­ef­ter,« sag­de Stå­le Sol­bak­ken ef­ter kam­pen i går.

Mil­li­o­ner på spil

Hvis kø­ben­hav­ner­ne ind­lø­ser bil­let­ten til Cham­pions Le­ague, ud­lø­ser det ale­ne 12 mil­li­o­ner eu­ro (om­kring 90 mil­li­o­ner kro­ner) i kva­li­fi­ka­tions­bonus. La­eg der­til bonus­ser­ne for de re­sul­ta­ter, som kø­ben­hav­ner­ne even­tu­elt måt­te la­ve i tur­ne­rin­gen, tv- og til­sku­e­rind­ta­eg­ter og me­get me­re.

AaB-kam­pen skul­le na­tur­lig­vis eva­lu­e­res fa­er­dig, men Stå­le Sol­bak­ken var ri­ge­ligt klar til at slip­pe den af tan­ker­ne for en stund og se fremad mod ons­da­gens kamp, som bli­ver spil­let i en hek­se­ked­del uden li­ge. En kulis­se, som FC Kø­ben­havn stif­te­de be­kendt­skab med, da man tab­te 1-3 til APOEL i 2009.

»Vi kan ik­ke bru­ge den kamp til no­get. Det er to for­skel­li­ge hold, hvis vi sam­men­lig­ner den­gang med i dag. Vi ved, hvad der ven­ter os der­ne­de på tri­bu­ner­ne. De tak­ti­ske kon­cep­ter har vi me­re el­ler min­dre klar. For spil­ler­ne hand­ler det egent­lig ba­re om at spi­se, drik­ke og så bli­ve klar til kam­pen,« sag­de Sol­bak­ken.

Vi var sva­ge i de før­ste 35 mi­nut­ter, men jeg sy­nes, at vi blev bed­re der­ef­ter Stå­le Sol­bak­ken om kam­pen mod AaB i af­tes

FO­TO: PER KJAERBYE

Stå­le Sol­bak­ken var na­ep­pe helt til­freds, med det han så fra si­ne spil­le­re i be­gyn­del­sen af gårs­da­gens kamp mod AaB, men han af­vi­ser, at det slø­se­de spil på ba­nen var, for­di fo­kus al­le­re­de i går var på ons­da­gens kamp mod APOEL i Cham­pions Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.