Der­for blev jeg po­li­ti­ker

BT - - DEBAT -

Du har va­e­ret med i Cir­kus­revy­en, va­e­ret pi­lot og tv-va­ert - hvor­for blev du po­li­ti­ker?

Da jeg var i Cir­kus­revy­en i be­gyn­del­sen af 1970er­ne, hav­ne­de jeg ad om­ve­je på Mo­gens Gli­strups kon­tor som stu­den­ter­med­hja­el­per, hvor jeg sad og la­e­ste valg­ma­te­ri­a­let i for­bin­del­se med jord­s­kredsval­get i 1973. Men jeg var 22 år og ta­enk­te, det var en sva­er vej at gå. Så blev jeg pi­lot og la­ve­de tv i 30 år. Da jeg var ved at bli­ve rig­tig vok­sen, kom tan­ken til­ba­ge, og jeg meld­te mig ind i DF. Ved sid­ste fol­ke­tings­valg stil­le­de jeg op, ha­eng­te pla­ka­ter op og gik til de­bat- og va­el­ger­mø­der osv. Og så kør­te det ba­re.

Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de?

Fra den dag Pia Kja­ers­gaard be­gynd­te, har jeg sat pris på hen­de. Hun er en helt al­min­de­lig per­son som jeg og man­ge an­dre, som har ka­em­pet sig vej og nu sid­der på en af de hø­je­ste po­ster i sam­fun­det. Det ta­ger jeg hat­ten af for.

Hvad er din po­li­ti­ske ma­er­kesag?

Jeg bra­en­der for mo­tor­ve­je og trans­port i Nord­s­ja­el­land, hvor jeg bor. Der er alt for me­get kø på mo­tor­ve­je­ne på Sja­el­land. Når jeg kø­rer i Jyl­land, er der of­te 500 me­ter til den na­e­ste bil, hvor­i­mod man kon­stant sid­der i kø på Sja­el­land. De mo­tor­ve­je med mest tra­fik skal ud­byg­ges først.

JAN ERIK MESSMANN MF, Dansk Fol­ke­par­ti

FORBILLEDET PIA KJA­ERS­GAARD For­mand for Fol­ke­tin­get (DF)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.