Vig­go Kamp­mann i knae

BT - - DEBAT - VIG­GO KAMP­MANN Uf­fe Bir­kerod Lar­sen, Hvi­d­ov­re

Ons­da­gens hi­sto­rie om Vig­go Kamp­mann fik mig til at ta­en­ke på min far. Han var jour­na­list og ar­bej­de­de på BT fra 1960 til 2001. Hans pseu­do­nym var Prik, og på tids­punk­tet hvor Vig­go Kamp­mann var stats­mi­ni­ster, skrev han om po­li­tik.

Han hav­de fra gam­mel tid ven­ska­be­li­ge kon­tak­ter med den ad­mi­ni­stre­ren­de over­la­e­ge på Stats­ho­spi­ta­let i Glo­strup Poul Chri­sti­an Baa­strup. De mød­tes hver ons­dag af­ten og spil­le­de skak.

Jeg hu­sker én af­ten, hvor far hav­de få­et op­snu­set, at Kamp­mann hav­de en psy­ki­a­trisk di­ag­no­se og blev be­hand­let. Far spurg­te, om det var ’sik­kert’, og om man kun­ne sto­le på, at stats­mi­ni­ste­ren ik­ke fo­re­tog sig no­get overilet. Baa­strup for­sik­re­de at be­hand­lin­gen vir­ke­de. Far vil­le ha­ve el­sket at skri­ve ’Stats­mi­ni­ste­ren er sinds­syg’ tva­ers hen over for­si­den på BT, - og der hav­de ga­ran­te­ret va­e­ret en Cav­ling­pris i det. Men det gjor­de man jo ik­ke den­gang, som der og­så står i ons­da­gens ud­ga­ve af avi­sen.

Far var og­så in­vol­ve­ret i ba­de­bil­le­det fra Fa­nø med Bom­holt og Kamp­mann. Jeg hu­sker, vi kør­te langt til en me­get bred og flad strand. Hvor vi mød­te fo­to­gra­fen, jeg kan ik­ke hu­ske hans navn, samt Bom­holt og Kamp­mann.

De kla­ed­te om i vo­res fol­ke­vogn, og fo­to­gra­fen tog bil­le­det, hvor de to po­li­ti­ke­re hol­der hin­an­den i hån­den. Fo­to­gra­fen vil­le ik­ke gå langt ud i van­det med sit Rol­lei­cord, der var lidt bøl­ger, så Bom­holt og Kamp­mann lig­ger på knae på 30 cm vand på det me­get kend­te bil­le­de.

FO­TO: TA­GE CHRI­STEN­SEN

Un­der­vis­nings­mi­ni­ster Juli­us Bom­holt og fi­nans­mi­ni­ster Vig­go Kamp­mann ta­ger sig en duk­kert på Fa­nø i 1955, før Kamp­mann blev stats­mi­ni­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.