JEG STAK LEO EN FLAD

Au­stral­ske Mar­got Rob­bie fik Hol­lywood-bos­ser­nes op­ma­er­k­som­hed – nu er hun stjer­ne i bå­de ’Tarzan’ og ’Su­i­ci­de Squad’

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg | ho­eg@bt.dk

Der er man­ge må­der at skil­le sig ud fra flok­ken. Au­stral­ske Mar­got Rob­bie men­te ik­ke, at skøn­hed og ta­lent var nok. Og der­for fik hun en fiks idé. Un­der prø­ver­ne til Mar­tin Scor­sese­fil­men ’The Wolf of Wall Stre­et’ drop­pe­de den i dag 26-åri­ge fra den lil­le fla­ek­ke Dal­by, Au­stra­li­en, si­ne el­lers fa­ste in­struk­tio­ner. Og mel­lem to replik­ker stak hun med­spil­le­ren, én af ver­dens stør­ste film­stjer­ner og Scor­seses ynd­lings­sku­e­spil­ler Leo­nar­do DiCaprio, en syn­gen­de lus­sing.

»Til den slags au­di­tions af­prø­ver de ger­ne seks sku­e­spil­le­re på én gang. Det er al­le film­bos­ser­ne, der sid­der og kig­ger på. Og ét el­ler an­det skul­le jeg jo gø­re.«

Så­dan forta­el­ler Mar­got Rob­bie i et in­ter­view med bla­det Va­ni­ty Fair.

Og hel­dig­vis fun­ge­re­de idéen over al for­vent­ning. Hur­tigt til tops Den så godt som ukend­te sku­e­spil­ler, der kun hav­de va­e­ret i Hol­lywood i to år, fik sit livs rol­le i én af årets bed­ste og mest pris­be­løn­ne­de film.

Og med bå­de ta­lent og gå-på-mod har Mar­got Rob­bie ik­ke va­e­ret sen til at føl­ge den suc­ces op.

Så­le­des kan pi­gen, der vok­se­de op helt der­u­de, hvor ka­enguru­er­ne ven­der, li­ge nu ses i he­le to af ver­dens pt. stør­ste film ’The Le­gend of Tarzan’, hvor hun spil­ler jung­lens før­ste­da­me, og i su­per­s­kur­ke-fil­men ’Su­i­ci­de Squad’, hvor Mar­got Rob­bie slår sig løs som Jo­ke­rens ka­e­re­ste og én af DC Co­mi­cs-fil­mens vig­tig­ste fi­gu­rer ’Har­ley Qu­inn’ – årets mest char­me­ren­de og mor­de­ri­ske psy­ko­pat. Scor­sese åb­ner dø­ren »Har­ley Qu­inn el­sker ba­re at ha­ve det sjovt. Og som kvin­de­lig sku­e­spil­ler gi­ver den rol­le en sja­el­den chan­ce for at prø­ve gra­en­ser­ne af,« si­ger Mar­got Rob­bie, der ik­ke ale­ne har få­et an­mel­der­nes blå stem­pel.

Over he­le ver­den har teg­ne­se­ri­e­fans og­så vendt tom­melt­ot­ten opad. Og dét kra­e­ver en del.

»Når du går i gang med et pro­jekt som fan-fa­vo­rit­ten ’Su­i­ci­de Squad’, så in­vi­te­rer du sim­pelt­hen til øre­ta­e­ver. Al­le har nem­lig en me­ning om dén slags su­per­hel­te og su­per­s­kur­ke. Men selv den va­er­ste kri­ti­ker kan ik­ke stil­le no­get op, når de ser Mar­got i rol­len. Hun er sim­pelt­hen per­fekt.«

Så­dan si­ger su­per­stjer­nen Will Smith, der ik­ke ba­re spil­ler si­de om si­de med Rob­bie i ’Su­i­ci­de Squad’.

De to nye ven­ner slog al­le­re­de film-pjal­ter­ne sam­men i sid­ste års suc­ces­ful­de dra­ma ’Fo­cus’. Og ryg­ter­ne vil vi­de, at det bl.a. var ’Men in Bla­ck’-stjer­nen, der an­be­fa­le­de Mar­got Rob­bie til ’Su­i­ci­de Squad’in­struk­tø­ren David Ay­er.

Selv fast­hol­der Ay­er dog, at han var solgt ef­ter at ha­ve set Mar­tin Scor­seses ’The Wolf of Wall-Stre­et’, hvor Rob­bie spil­ler den kvin­de­li­ge ho­ved­rol­le som Leos su­per­se­xe­de og -se­je ko­ne Na­o­mi.

Og det er og­så dén film, som Mar­got ser som sit gen­nem­brud.

»Når du in­stru­e­res af Mar­tin Scor­sese, så ved du, at du er i mester­li­ge ha­en­der,« si­ger Mar­got, der ind­led­te kar­ri­e­ren sam­me sted som Ky­lie Mi­nogue. I Ky­lies fod­spor Li­ge­som po­p­stjer­nen i sin tid gjor­de det, fik Mar­got Rob­bie sit au­stral­ske gen­nem­brud i den uen­de­li­ge sa­e­be­o­pe­ra ’Neig­h­bours’.

Her spil­le­de Mar­got Rob­bie i tre år rol­len som Don­na Fre­ed­man. Hun blev en ka­em­pe stjer­ne i hjem­lan­det. Men al­li­ge­vel var hen­des fans ful­de af for­stå­el­se, da Mar­got Rob­bie i 2011 (som 20-årig) valg­te at prø­ve lyk­ken i Los An­ge­les.

Her fik hun sam­men med Chri­sti­na Ric­ci en stor rol­le i se­ri­en ’Pan Am’, der dog hur­tigt blev af­lyst. Si­den fik hun ros for den kvin­de­li­ge ho­ved­rol­le i den ro­man­ti­ske ko­me­die ’About Ti­me’.

Selv­om an­mel­der­ne ik­ke var udelt be­gej­stre­de for Will Smith-fil­men ’Fo­cus’, fik Mar­got Rob­bie dog igen mas­ser af ros. Så skaf­fe­de agen­ten en au­di­tion hos Mar­tin Scor­sese. Og det var her, den be­røm­te lus­sing kom ind i bil­le­det.

Mar­got fri­ster sin film-ae­g­te­mand Leo­nar­do DiCaprio i ’The Wolf of Wall-Stre­et’. Det var un­der au­di­tion til den rol­le, at en frisk hånd­mad skaf­fe­de hen­de in­struk­tø­rens ful­de op­ma­er­k­som­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.