Først, størst og la­engst

Ved af­slut­nings­ce­re­mo­ni­en i dag i Rio kan tårn­hø­je Usain Bolt fejre sin 30-års fød­sels­dag og det fak­tum, at han nu kan kal­de sig selv for en udø­de­lig le­gen­de

BT - - NAVNE - Heidi Pe­der­sen | hped@bt.dk

Han hen­te­de sin ni­en­de OL-guld­me­dal­je, da Ja­mai­ca nat­ten til lør­dag vandt 4 x 100 me­ter. Der­med går han over i hi­sto­ri­ebø­ger­ne som den le­gen­de, han drøm­te om at bli­ve. Fød­sel­a­ren, der i dag run­der de 30 år, har som den ene­ste la­vet hat­tri­ck på 100 me­ter-di­stan­cen ved et OL. Og som om det ik­ke var nok, har han og­så vun­det OL-guld på 200 me­ter-di­stan­cen samt 4 x 100 me­ter i bå­de Bei­jing 2008, Lon­don 2012 og nu i Rio de Ja­neiro. På pen­sion Men hi­sto­ri­eskriv­nin­gen slut­ter her, har Usain Bolt prok­la­me­ret. Han plan­la­eg­ger at gå på pen­sion, når han har lø­bet 100 me­te­ren ved VM i 2017.

»Her har I det. Jeg er den stør­ste. Jeg er let­tet over, at det er sket. Jeg er ba­re glad og stolt. Det blev vir­ke­lig­hed,« sag­de han umid­del­bart ef­ter OL-fi­na­len i 4 x 100 me­ter.

Der­med op­fyl­der lø­be­ren si­ne am­bi­tio­ner om at bli­ve hu­sket:

»Jeg vil ha­ve, at jeg, når jeg tra­ek­ker mig til­ba­ge, sta­dig er så stor, at de ik­ke kan glem­me mig, for man kan al­drig glem­me, hvad Ali (Bok­se­ren Muham­med Ali, red.) og de gut­ter ud­ret­te­de (fod­bold­spil­le­ren Pelé og ba­sket-spil­le­ren Mi­cha­el Jor­dan red.). De har vir­ke­lig sat de­res stem­pel på hi­sto­ri­en. Det er det, jeg øn­sker, og det tror jeg, OL kan hja­el­pe mig med at gø­re. Folk forta­el­ler mig, at jeg al­le­re­de er en le­gen­de, tja, det her OL vil gø­re mig til det,« sag­de Bolt sid­ste år i et in­ter­view i The Te­le­graph. Ver­dens­me­ster som 15-årig Usain Bolt har la­en­ge im­po­ne­ret om­ver­de­nen – al­le­re­de som 14-årig sat­te han re­kor­der med sin ly­nen­de fart.

Som 15-årig vandt han ju­ni­o­rVM på 200 me­ter-di­stan­cen og blev der­med den yng­ste guld­vin­der i ju­ni­o­r­ver­dens­mester­ska­ber­ne no­gen­sin­de. Kort ef­ter op­stod ka­e­le­nav­net ’Ligh­t­ning Bolt’, og det er der­for, når han sej­rer i et løb, at han of­te ind­ta­ger ’lyn-po­si­tu­ren’, som uomt­vi­ste­ligt er ble­vet hans ken­de­tegn. Men den 195 cm og hø­je og 93,9 ki­lo tun­ge mand, der der­med og­så er hi­sto­ri­ens hø­je­ste eli­tesprin­ter – har nu valgt at si­ge stop. Der­med er der gi­vet plads til kon­kur­ren­ter og an­dre, han måt­te ha­ve mo­ti­ve­ret til at vil­le slå leg­en­den Usain Bolt.

FO­TO: REU­TERS

Udø­de­lig­he­den og pen­sio­nen er hjem­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.