Vin­tage­fund i Øst­lon­don

Om­rå­det om­kring Shore­ditch og Li­ver­pool Stre­et Sta­tion har et bro­get ga­de­liv, og bu­tik­ker­ne er ri­ge på vin­ta­ge-god­ter

BT - - REJSER - SHOPPING Tekst og fo­to: Sus­ser Feit | rejser@bt.dk

Gå på op­da­gel­se i fem fi­nur­li­ge for­ret­nin­ger i far­ve­ri­ge Lon­don

1 SPITALFIELDS MARKET Hvad: Stort mar­ked med skif­ten­de te­ma­er Hvor: Brus­h­fi­eld Stre­et v. Li­ver­pool St. Sta­tion In­fo: spitalfields.co.uk

Det sto­re mar­ked er åbent, men over­da­ek­ket og des­u­den flan­ke­ret af en del re­stau­ran­ter og caféer, så det er et sto­rar­tet sted at snu­se rundt i al slags vejr.

Sta­der­ne har skif­ten­de te­ma­er henover ugen, så nog­le da­ge er her helt grøn­ne de­sig­ne­re el­ler kunst­hånd­va­er­ke­re, mens an­dre da­ge by­der på blan­det gen­brug el­ler an­tik­mar­ked med lop­pe­bo­der og gam­le god­ter som mas­ser af vi­ny­ler, ure og klas­si­ske ba­el­ter. Check si­tet for te­ma­er og events på for­hånd – kom tid­ligt her for at gø­re et kup.

Tøj fyl­der va­el­dig me­get på mar­ke­det, og et godt sted at fin­de sit nye re­tro-in­spi­re­re­de out­fit er det fe­mi­ni­ne brand ved navn Col­lecti­ve Vin­ta­ge. Ma­te­ri­a­ler­ne er nye, men de­sig­net er ud­pra­e­get in­spi­re­ret af 1940er­ne og 1950er­nes smal­le tal­jer, fi­ne kra­ver, køk­ken­tern, stor­blom­stret stof og me­get pi­ge­de kjo­ler.

2 ABSOLUTE VIN­TA­GE Hvor: 15, Han­bury Stre­et Hvad: Her­re- og da­me­fund fra 1930er­ne til 1990er­ne In­fo: ab­so­lu­te­vin­ta­ge.co.uk

Umid­del­bart er det hver­ken hyg­ge el­ler char­me, der strøm­mer ud fra for­ret­nin­gens fa­ca­de her i Han­bury Stre­et. Men de sto­re glas­ru­der, der da­ek­ker he­le fa­ca­den i be­ton­hu­set, la­der til gen­ga­eld den for­bi­pas­se­ren­de se ind til al­le fri­stel­ser­ne, så man al­li­ge­vel straks må stop­pe op. Der er vir­ke­lig ta­et pak­ket, mest med da­me­tøj, men der er og­så et pa­ent ud­bud af her­re­tøj her hos De­an, der si­den 2003 har haft stor suc­ces med at sam­men­sa­et­te et sor­ti­ment i smart, men ik­ke out­re­ret stil. Han va­el­ger mest ’up-to-da­te’ hver­dag­støj med et godt twist og ik­ke mindst en god del sport­sin­spi­re­ret tøj til sin bu­tik i den rå ga­de.

Så kom ba­re frisk an, chear­le­a­derwan­na­be­es, Grea­se­fans, til­ha­en­ge­re af klas­si­ske je­ans­mo­del­ler og yn­de­re af col­le­ge-sti­len.

På bag­va­eg­gen er al­le sko­e­ne – og der er man­ge – sor­te­ret ef­ter far­ver, og der er godt med sjove el­ler ka­rak­te­ri­sti­ske skind­ta­sker og an­det til­be­hør.

3 THE LADEN SHOWROOM Hvad: Stor for­ret­ning med man­ge små brands Hvor: 103, Bri­ck La­ne In­fo: laden.co.uk

Den­ne biks er ge­ni­al, for mas­ser af nye de­sig­ne­re får mu­lig­hed for at vi­se de­res kunst for de man­ge kun­der, der har spot­tet, at den sto­re og end­da over­sku­e­li­ge for­ret­ning er et godt sted at kre­e­re sit al­de­les in­di­vi­du­el­le look: Over 30 for­trins­vis un­ge de­sig­ne­re har hver sin lil­le bu­tik i bu­tik­ken, så hel­he­den er et brus af stilar­ter og kre­a­ti­vi­tet på højt ni­veau. Og ho­ved­par­ten er end­da rig­tig godt hånd­va­erk.

Langt det me­ste fin­des kun i me­get små op­lag, så man får loo­k­et for sig selv.

Her er nyt tøj, men og­så gen­brug som f.eks. hos Edy & Brid­ge, der står for hånd­la­vet ’Vin­ta­ge No­u­veau’, det vil si­ge genop­sy­ning af smuk­ke, gam­le tøjstyk­ker i kom­bi­na­tion med nyt kla­e­de og py­nt. Og­så de­sig­ner­ne Gonsal­ves & Hall, der er lo­ka­le fra by­de­len, gen­bru­ger og op­da­te­rer klas­si­ke­re i go­de ma­te­ri­a­ler, så de får nyt liv. Kort sagt, dress up i al­le kom­bi­na­tio­ner af nyt, brugt og gen­an­vendt i et in­spi­re­ren­de mil­jø.

4 ROKIT Hvad: To ud af fi­re se­je vin­ta­ges­hops i by­en Hvor: 101 og 107, Bri­ck La­ne In­fo: rokit.co.uk

Rokit er mil­jø- og mo­de­be­vidst gen­brug sat i su­per sy­stem. Ud over fi­re for­ret­nin­ger i Lon­don – to af dem lig­ger som na­bo­er i East End – er der en yderst vel­or­ga­ni­se­ret webs­hop. Bå­de på net­tet og i bu­tik­ker­ne sø­ger man f.eks. ef­ter bør­ne­tøj, her­re­tøj el­ler da­me­tøj og va­el­ger der­na­est, hvil­ket år­ti tø­jet skal stam­me fra, og om det skal va­e­re vin­ter- el­ler som­mer­tøj. Des­u­den kan man va­el­ge mel­lem klas­sisk gen­brug el­ler hu­sets egen de­sig­n­er­linje ’Rokit re­cyc­led’: Et selv­sta­en­digt vin­ta­ge­brand med smart tøj skabt af stof, man har over­ta­get fra f.eks. re­st­lag­re, og fan­cy out­fits sy­et om af tøjstyk­ker, der ik­ke la­en­ge­re var be­va­rings­va­er­di­ge i sig selv, men som får et helt nyt liv i kre­a­ti­ve men­ne­skers kyn­di­ge ha­en­der.

Bu­tik­ker­ne er vel­or­ga­ni­se­re­de, så det er nemt at va­el­ge ud. Og der er godt til­be­hør som f.eks. fi­ne hand­sker og sjove hat­te un­der den sto­re lam­pe, der som en rosa pud­der­sky lig­ner en tø­sedrøm fra halv­tred­ser­nes af­dans­nings­bal­ler.

5 HUNKY DORY VIN­TA­GE Hvad: Lil­le vin­ta­ges­hop med va­rer i høj kva­li­tet Hvor: 226, Bri­ck La­ne

I Bri­ck La­ne er mu­re­ne rå med til­fa­el­digt ding­len­de led­nin­ger, og det er småt med pa­ent pud­se­de hu­se... Men den lil­le Hunky Dory Vin­ta­ge har en af ga­dens me­re ind­ta­gen­de fremto­nin­ger med det ci­gar­kas­se­far­ve­de tra­e­va­erk på fa­ca­den og ho­ved­dø­ren.

Det re­la­tivt eks­klu­si­ve look af­spej­ler sor­ti­men­tet, der er et nøk me­re kost­bart end de fle­ste an­dre gen­brugs’er i kvar­te­ret. Til gen­ga­eld er her fle­re god­ter i form af la­e­kre og li­ge­frem iko­ni­ske fund fra de klas­si­ske kla­e­de­ska­be – som f.eks. ele­gan­te jak­kesa­et og af­tenkjo­ler med hi­sto­rie.

Eje­ren kan ik­ke ale­ne fi­ske de bed­ste styk­ker ud af 2nd­hand­vrim­len, når han kø­ber ind. Han har og­så ry for at kun­ne sam­men­sa­et­te et flot out­fit til den kun­de, der har en sa­er­lig stil el­ler en fest­lig lej­lig­hed i tan­ker­ne, men har sva­ert ved at be­va­re over­blik­ket i en ta­et­pak­ket for­ret­ning med kun én af hver ting.

Her er bå­de her­re- og da­me­tøj, og pe­ri­o­de­ma­es­sigt er ho­ved­va­eg­ten fra 1940er­ne til 1980er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.