Mik­kel Han­sen

BT - - OL I RIO -

Skud:

• Hvis Mik­kel Han­sens skud var en bil, vil­le det va­e­re en blan­ding af en Hum­mer og en Fer­ra­ri: kraft­fuldt, prop­pet med power – og sam­ti­dig ele­gant og ufor­ud­si­ge­ligt. In­gen spil­ler i ver­den kan mat­che ham på det­te punkt. Han­sens ek­stra­or­di­na­e­re hånd­led gør, at han kan sa­et­te bol­den i al­le må­lets hjør­ner med stor let­hed, og sam­ti­dig be­her­sker han al­le sk­ud­va­ri­an­ter til no­get per­fek­tion. Han er et styks helt unik ka­non­kon­ge.

Spil­for­stå­el­se:

• Han­sen er i sa­er­klas­se, når det hand­ler om at la­e­se spil­lets ud­vik­ling, og sam­men med et frem­ra­gen­de skud gør det ham til ver­dens bed­ste an­grebs­spil­ler. Dan­ske­rens ev­ne til at åb­ne mod­stan­der­nes for­svar med de rig­ti­ge af­le­ve­rin­ger og se hul­ler­ne, før de op­står, er ene­stå­en­de. Hans blik for spil­let kom­mer og­så til ud­tryk i kon­tra­fa­sen, hvor han er me­get for­ud­se­en­de og spe­ci­a­list i at fin­de frie hold­kam­me­ra­ter i go­de po­si­tio­ner.

Men­tal styr­ke:

• Tid­li­ge­re kun­ne Mik­kel Han­sen ha­ve ud­fald, og den hor­rib­le ind­sats i VM-fi­na­len i 2013 vi­ste og­så, at han kun­ne rystes i de helt sto­re kam­pe. Men Han­sen an­no 2016 er en helt an­den spil­ler – og et an­det men­ne­ske. Han er mod­net ek­stremt me­get, og i dag for­mår han og­så at ta­en­ke langt me­re på kol­lek­ti­vet og for­sø­ge at løf­te nog­le af si­ne hold­kam­me­ra­ter mod­sat tid­li­ge­re, hvor over­skud­det ik­ke var li­ge så stort.

For­svar:

• Det er sta­dig den del af spil­let, der er Mik­kel Han­sens ud­for­dring. Det har det va­e­ret i he­le hans kar­ri­e­re, men det er trods alt gå­et fra, at han var en de­ci­de­ret ha­em­sko de­fen­sivt til, at han i dag er en for­svars­spil­ler, som tå­ler pra­e­di­ka­tet ’ac­cep­ta­bel’. Hans akil­les­ha­el er ik­ke i mand-mand­spil­let, men der­i­mod pe­ri­o­di­ske pro­ble­mer med at hol­de di­sci­pli­nen i den cen­tra­le fi­re­blok.

Be­tyd­ning for hol­det:

• OL har vist, at Dan­mark godt kan kla­re sig mod nog­le af de min­dre na­tio­ner, selv om Mik­kel Han­sen ik­ke stemp­ler ind med 100 pro­cent. Men når det spid­ser til mod lands­hol­de­ne fra øver­ste lag, så lig­ger an­sva­ret hos Han­sen. Og han er nødt til at ta­ge det, hvis dan­sker­ne skal vin­de. Det så vi se­ne­st i kam­pen mod Po­len. Han er man­den, der kan gø­re for­skel­len og hi­ve Dan­mark op på ab­so­lut ver­dens­klas­se­ni­veau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.