’Frank­rig er stor­fa­vo­rit’

BT - - OL I RIO - Sø­ren Paa­ske | spa@spor­ten.dk

Når OL-fi­na­len i af­ten bli­ver fløjtet i gang, er der ik­ke tvivl om, hvem der bør vin­de. Det me­ner i hvert fald den fran­ske le­gen­de Jérô­me Fer­nan­dez, som selv har vun­det ni guld­me­dal­jer – den se­ne­ste i 2015 – med lands­hol­det.

Han er i Rio for at da­ek­ke hånd­bold­t­ur­ne­rin­gen for fransk tv, og Fer­nan­dez har der­for set al­le kam­pe­ne i Fu­tu­re Are­na. Og det aen­drer ik­ke det ind­tryk, han har haft he­le ti­den; at Frank­rig bør vin­de gul­det.

»Frank­rig har do­mi­ne­ret tur­ne­rin­gen si­den før­ste kamp. De har le­vet op til mi­ne for­vent­nin­ger. De ser skar­pe ud, og de er stor­fa­vo­rit­ter til gul­det – li­ge­som de var det, før tur­ne­rin­gen gik i gang,« si­ger Jérô­me Fer­nan­dez og fort­sa­et­ter:

»Frank­rig har tabt til Kro­a­tien i grup­pe­spil­let, men det er li­ge me­get. Grup­pe­spil­let be­ty­der ik­ke no­get. Dér kan et ne­der­lag fak­tisk va­e­re me­get sundt for hol­det, for så våg­ner man li­ge lidt op. Det er fra kvart­fi­na­len, det gaelder ved OL, og der har Frank­rig va­e­ret go­de,« si­ger den 39-åri­ge ekslands­holds­spil­ler, som sta­dig er ak­tiv i den fran­ske liga.

OL-fi­na­le er no­get spe­ci­elt

Dan­mark og Frank­rig har mødt hin­an­den to gan­ge tid­li­ge­re i år i ven­skabs­kam­pe, hvor fransk­ma­en­de­ne har vun­det uden pro­ble­mer. Det er dog me­re den ge­ne­rel­le fran­ske kva­li­tet end net­op de to op­gør, som gør, at Jérô­me Fer­nan­dez har Frank­rig som kla­re fa­vo­rit i den olym­pi­ske fi­na­le.

»Du kan ik­ke sam­men­lig­ne ven­skabs­kam­pe med en OL-fi­na­le. Alt kan ske i en fi­na­le. Dan­mark har og­så nok kva­li­tet og ta­lent til at kun­ne be­sej­re Frank­rig. Men det­te fran­ske hold har sto­re pro­fi­ler og stor ru­ti­ne, så det kom­mer til at kra­e­ve no­get stort af Dan­mark. Og det vil i hvert fald kra­e­ve, at de­res må­l­ma­end får fle­re red­nin­ger, end de el­lers har haft i den­ne tur­ne­ring, hvor Lan­din ik­ke ser ud til at ha­ve haft nok selv­til­lid,« si­ger Fer­nan­dez.

FO­TO: REU­TERS

Jérô­me Fer­nan­dez har to gan­ge va­e­ret med til at slå Dan­mark i en fi­na­le. Her ved VM i 2011.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.