Ek­stra be­tjen­te sa­et­tes ind mod bil­bran­de

Kø­ben­havns Po­li­ti ta­ger af­bra­en­din­gen af mindst 10 bi­ler me­get al­vor­ligt

BT - - NYHEDER - Lot­te Schar­ff | lots@bt.dk Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy | sris@bt.dk

Nat­ten til i går blev mindst 10 bi­ler stuk­ket i brand i Kø­ben­havn. Kø­ben­havns Po­li­ti har end­nu in­gen mista­enk­te el­ler an­hold­te i sa­gen, men har sat ek­stra mand­skab af til at pa­trul­je­re for at und­gå fle­re bil­bran­de.

Li­ge­som Sve­ri­ge er Dan­mark nu og­så ble­vet ramt af bil­bran­de. Hen over som­me­ren er der hver ene­ste nat ble­vet bra­endt bi­ler af i Mal­mø, Linköping, Nor­rköping, Lund og an­dre ste­der. Trods in­ten­siv ef­ter­forsk­ning står det sven­ske po­li­ti sta­dig på bar bund.

Og nu er af­bra­en­ding af bi­ler alt­så og­så kom­met til Dan­mark.

Nat­ten til i går blev mindst 10 bi­ler sat i brand i Kø­ben­havn i om­rå­det fra Chri­sti­ans­havn og ind mod in­dre by. Det for­tal­te Kø­ben­havns Po­li­ti i går for­mid­dag i en pres­se­med­del­el­se. Her op­ly­ste man, at ukend­te ger­nings­ma­end mel­lem kl. ca. 23.14 og 3.20 sat­te ild til 10 bi­ler på føl­gen­de seks ve­je på Ama­ger og Chri­sti­ans­havn: For­lan­det, Kre­ta­vej, Lan­ge­bro­ga­de, Islands Bryg­ge, Kal­ve­bod Bryg­ge og Over­ga­den Ne­den Van­det.

»Det er helt åben­lyst, at det­te skal brem­ses i op­lø­bet. Det er end­nu for tid­ligt at si­ge no­get om, hvor­vidt det kan ha­ve en sam­men­ha­eng med de af­bra­en­din­ger, der er set i Sve­ri­ge. Men det er i og for sig li­ge­gyl­digt. Vi vil ik­ke to­le­re­re sy­ste­ma­ti­ske af­bra­en­din­ger af bi­ler på ga­den i Kø­ben­havn. Det er ret­ti­dig om­hu,« si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Ras­mus Ber­nt Sko­vs­gaard.

Øget pa­trul­je­ring Og po­li­ti­et me­ner det al­vor­ligt, når de si­ger, at bil­bran­de­ne skal stop­pes. Nu. Der­for har po­li­ti­et va­e­ret nødt til at ind­kal­de ek­stra mand­skab og har al­le­re­de i nat pa­trul­je­ret ek­stra. Isa­er i de om­rå­der, hvor bilaf­bra­en­din­ger­ne ske­te, men og­så i an­dre om­rå­der.

»Der vil bli­ve brugt ek­stra res­sour­cer,« be­kra­ef­ter vi­cepo­li­ti­in­spek­tø­ren over­for BT.

I skrivende stund har po­li­ti­et ik­ke no­gen mi­stan­ke om, hvem der står bag bil­bran­de­ne. Der­for be­der man om hja­elp fra bor­ger­ne.

»Vi har be­hov for bor­ger­nes hja­elp. La­eg­ger man ma­er­ke til no­get mista­en­ke­ligt i sit na­er­mil­jø, så ring 114. Kan man se, at det ha­ster, så ring 112,« ly­der op­for­drin­gen fra Ras­mus Ber­nt Sko­vs­gaard.

Kø­ben­havns Po­li­ti og brand­va­es­net hav­de travlt nat­ten til i går, hvor mindst 10 bi­ler blev sat i brand i Kø­ben­havn.

FO­TO: ALARM112DANMARK.DK

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.