In­du­stri­ar­vin­gens vo

BT - - NYHEDER -

NYT DANSK EVEN­TYR De se­ne­ste ti år har han le­vet et jet­set-liv og fe­stet med kend­te og ri­ge ver­den over i by­er som Mila­no, Saint Tro­pez, Mi­a­mi og Los An­ge­les. Nu har den blot 26-åri­ge Mar­tin Bund­gaard sam­men med en ra­ek­ke in­ve­sto­rer in­ve­ste­ret et stør­re to­cif­ret mil­li­onbe­løb i egen pro­duk­tion og salg af rosévin og vod­ka un­der ma­er­ket »I AM«. Ken­de­teg­ne­ne for det nye dan­ske ma­er­ke er kva­li­tet og ud­bre­del­sen af en sa­er­lig livs­fi­lo­so­fi, forta­el­ler Mar­tin Bund­gaard, der har stif­tet I AM sam­men med Ka­rol Misztal.

I AM-fla­sker­ne har al­le­re­de ind­ta­get hyl­der­ne på fle­re af de hot­te­ste nat­klub­ber i Kø­ben­havn og der­med skub­bet kon­kur­ren­ter som luksus­vod­ka­en Bel­ve­de­re ud af ba­rer­ne. Og­så det po­pu­la­e­re ste­ak­hou­se Mash er blandt kun­der­ne, der lø­ben­de bli­ver fle­re og fle­re.

Hidtil har rosévin ik­ke li­ge­frem va­e­ret den mest ga­engse drik på nat­klub­ber, men det vil Mar­tin Bund­gaard la­ve om på.

»En del af pro­jek­tet er at ned­bry­de en mas­se for­dom­me om rosé. Og­så i for­hold til, hvem pro­duk­tet er til. Det er for sna­e­vert nu. Folk skal tur­de ha­ve no­get per­son­lig­hed og no­get kant,« si­ger Mar­tin Bund­gaard. Eks­klu­si­vi­tet En del af I AMs lan­ce­rings­stra­te­gi er at va­e­re til ste­de på eks­klu­si­ve re­stau­ran­ter og nat­klub­ber og etab­le­re ma­er­ket blandt folk, der er med til at dik­te­re, hvad al­le an­dre drik­ker. Der­for er Mar­tin Bund­gaard glad for at ha­ve kon­trak­ter med nat­klub­ber som Cha­teau Mo­tel, som nat­klub­kon­ger­ne Si­mon Len­net og Si­mon Frank står bag, og Klub Bisou, der er åb­net i den po­pu­la­e­re nat­klub Sun­day’s gam­le lo­ka­ler og og­så har de to Si­mon’er samt Cas­per Chri­sten­sen og an­dre i ejer­kred­sen. På Bisou er der end­da byg­get en I AM Vod­ka­lo­un­ge.

»Det er nog­le fe­de kon­trak­ter, vi har få­et i hus. Det er jo dem, al­le de sto­re kon­cer­ner sid­der og drøm­mer om,« si­ger Mar­tin Bund­gaard.

I AM-pro­duk­ter­ne kom­mer ik­ke ud i su­per­mar­ke­der­ne, men sa­el­ges og­så via en webs­hop, der åb­ner i be­gyn­del­sen af sep­tem­ber.

Hvor I AM Rosé blev lan­ce­ret sid­ste som­mer, er I AM Vod­ka net­op lan­ce­ret un­der mo­deu­gen i Kø­ben­havn. Roséen og vod­ka­en mar­keds­fø­res i hver sit uni­vers og med hver sin forta­el­ling. I AM Rosé er hu­mor, sjov og ka­er­lig­hed, mens I AM Vod­ka er me­re se­ri­øst, hårdt, kan­tet og råt. I AM tør, hvor an­dre tø­ver Op­pe imod kon­kur­ren­ter, der ta­el­ler vod­ka-gi­gan­ter som Bel­ve­de­re, Sto­li­ch­naya Elit, Cîroc og Grey Goo­se, er må­let for I AM at gø­re det, de an­dre ik­ke kan og ik­ke tør. I AMs mar­keds­fø­rings­me­to­der er da og­så gan­ske sa­er­pra­e­ge­de.

Det gaelder blandt an­det en rosékampag­ne med bil­le­der af ob­jek­ter som en ly­se­rød SM-pisk sup­ple­ret af tek­sten #itso­kaytor­osé, en ly­se­rød la­e­der­vest med »I am« som ryg­ma­er­ke, sup­ple­ret af tek­sten #Brosé og en fla­ske rosévin med pink trus­ser stuk­ket i fla­ske­hal­sen, så det lig­ner en mo­lo­tovco­ck­tail, sup­ple­ret med tek­sten #love­ri­ot.

Hen over som­me­ren er I AM Rosé des­u­den prom­ove­ret i kampag­nen IAM­brunch, hvor Mar­tin Bund­gaard iført ly­se­rødt jak­kesa­et er va­ert for sto­re rosé­fe­ster med ly­se­rød kon­fet­ti og vim­sen­de pi­ger i ly­se­rø­de ka­nin­drag­ter på dan­ske fe­ri­e­ste­der som Ska­gen, Tisvil­de og Hor­n­ba­ek.

»Det er en sinds­sygt sjov bran­che at va­e­re i. Det er kun fan­ta­si­en, der sa­et­ter gra­en­ser. Og de ting, som vi plan­la­eg­ger til de kom­men­de år, sa­er­ligt for I AM Vod­ka, bli­ver en vir­ke­lig sjov rej­se,« si­ger Mar­tin Bund­gaard, der selv står for mar­keds­fø­rin­gen sam­men med re­k­la­me­bu­reau­et

Fa­el­les for de to pro­duk­ter rosé og vod­ka, der ind­til vi­de­re er i I AM-sor­ti­men­tet, er, at fla­sker­ne er pry­det af en mand­lig fi­gur, der er halv for­ret­nings­mand og halv jo­ker. Den skal sig­na­le­re, at folk skal slip­pe sig selv løs, si­ger Mar­tin Bund­gaard. Cra­zy Mar­tin »Vi har jo al­le sam­men to si­der af os selv. Og man bli­ver kun lyk­ke­lig, når man kan fin­de ud af at om­fav­ne dem beg­ge. Man­ge luksus­brands kan va­e­re lidt snob­be­de og ar­ro­gan­te i de­res fremto­ning. Det, vi ger­ne vil ha­ve frem, er sel­ve I AM-fi­lo­so­fi­en; In a wor­ld whe­re you can be anyt­hing, be your­self, I AM. Vi vil ger­ne frem­me det og gø­re det kult at va­e­re sig selv. Va­er den du er, tro på dig selv, og om­favn de si­der af dig selv, som du er usik­ker på,« si­ger han.

Fi­gu­ren på fla­sker­ne hed­der i øv­rigt Cra­zy Mar­tin, hvil­ket var Mar­tin Bund­gaards kal­de­navn »i gam­le da­ge«, som han si­ger. Hans del­ta­gel­se ved fe­ster og i nat­te­li­vet har da og­så fle­re gan­ge tid­li­ge­re va­e­ret om­talt i den kulør­te pres­se.

»Jeg har jo le­vet et lidt far­ve­rigt liv. Det er in­gen hem­me­lig­hed,« si­ger han.

Ud over på ef­ter­nav­net kan man bå­de i hans ud­se­en­de og stem­me ane, at han er bar­ne­barn af sku­e­spil­ler Poul Bund­gaard. Des­u­den er han ol­de­barn af en af stif­ter­ne af ce­ment­gi­gan­ten FLS­midth, og der­med har Mar­tin Bund­gaard ik­ke haft den sam­me op­va­ekst og ung­dom som hans ja­ev­nal­dren­de. Ar­ven fra fa­mi­li­en har fyldt bank­bo­gen godt op.

»Det er klart, at det har gi­vet nog­le mu­lig­he­der til mig. At jeg har kun­net gø­re nog­le ting, som ik­ke en­hver har kun­net gø­re. Jeg har få­et en mas­se la­er­dom om li­vet, og jeg har va­e­ret me­get be­rejst,« si­ger Mar­tin Bund­gaard. Selvla­ert Han gik ud af ni­en­de klas­se og er selvla­ert i alt, si­ger han. Da han var 16 år, etab­le­re­de han et pla­de­sel­skab i Mila­no, li­ge­som han og­så har for­søgt sig i den ita­li­en­ske sko­bran­che. Ef­ter­føl­gen­de har han va­e­ret rundt i by­er som Pa­ris, Lon­don, Mo­na­co, Mi­a­mi og Los An­ge­les.

»Det har gi­vet mig et ind­tryk af he­le ver­den, som er ret unikt, og som jeg er ut­ro­lig tak­nem­me­lig for. Og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.