Dka­e­ven­tyr

BT - - NYHEDER -

det prø­ver jeg at pres­se ned i I AM og vo­res uni­vers. Jeg prø­ver at sam­le de sjove kul­tu­rer og mi­k­se det ind i ét brand til én stor fan­ta­stisk op­le­vel­se,« si­ger Mar­tin Bund­gaard.

Etab­le­rin­gen af I AM be­ty­der dog ik­ke, at han er fa­er­dig med at rej­se rundt i ver­den og fe­ste.

»Ab­so­lut ik­ke! Det er jo mar­keds­re­search. Jeg skal jo va­e­re klar, li­ge så snart der sker no­get nyt, og så skal vi fin­de på no­get bed­re. Men det er en ar­bejd­s­tjans, som jeg ta­ger med smil på la­e­ben,« si­ger han.

»Det bli­ver du ik­ke lyk­ke­lig af. Det har jeg er­fa­ret. Ens liv bli­ver ut­ro­ligt­tomt til sidst. Jeg har al­drig va­e­ret gla­de­re, end jeg er li­ge nu. Det, at få et opkald fra no­gen, der vil ha­ve ens pro­dukt, og så gå ind på la­ge­ret og der­ef­ter fyl­de va­re­vog­nen. Det er for fedt. Jeg el­sker at kom­me på ar­bej­de hver mor­gen. Og jeg knok­ler rø­ven ud af buk­ser­ne for at gen­nem­fø­re vo­res sto­re pla­ner. Det her pro­jekt har gi­vet mig så me­get lyk­ke,« si­ger Mar­tin Bund­gaard. Dyr eks­pan­sion I AM er end­nu ik­ke nå­et til før­ste års­regn­skab, og der­for kan Mar­tin Bund­gaard end­nu ik­ke si­ge så me­get om øko­no­mi­en i virk­som­he­den.

»Men det ser ret for­nuf­tigt ud. Vi har dog nog­le ut­ro­lig sto­re mar­ke­ting­po­ster li­ge nu. Det er et pa­ent to­cif­ret mil­li­onbe­løb, der er po­stet i det ind­til vi­de­re. Hå­bet er, at det skal lø­be rundt øko­no­misk i år, men hver gang vi åb­ner i et nyt land, så kra­e­ver det nye sto­re in­ve­ste­rin­ger,« si­ger Mar­tin Bund­gaard.

Sal­get til Nor­ge er i gang, mens Sve­ri­ge og Fin­land kom­mer med fra for­å­ret 2017. Men Mar­tin Bund­gaard får og­så hen­ven­del­ser fra me­re ekso­ti­ske ste­der. Snart skal han til Me­xi­co og ta­le med no­gen, der ger­ne vil for­hand­le pro­duk­ter­ne dér. Og jo me­re glo­balt det kan bli­ve, de­sto bed­re, si­ger Mar­tin Bund­gaard.

»Jo la­en­ge­re jeg kom­mer ud glo­balt, de­sto la­en­ge­re kan jeg kom­me ud med min livs-fi­lo­so­fi. Det skal jo helst ram­me så man­ge som mu­ligt. Al­le skal ha­ve mu­lig­hed for at le­ve I AM-drøm­men.«

»Jeg tror, at vi kan bli­ve de stør­ste. Hvis man skal prø­ve, kan man li­ge så godt prø­ve at va­e­re den bed­ste.« Mar­tin Bund­gaard er ho­ve­d­e­jer af I AM. Sel­ska­bet er stif­tet sam­men med Ka­rol Mi­chal Misztal. Bund­gaard har solgt om­kring 30 pct. af virk­som­he­den til nog­le part­ne­re, hvis nav­ne ik­ke er of­fent­lig­gjort. Ind­til vi­de­re be­står sor­ti­men­tet af rosévin, der la­ves i stan­dar­dud­ga­ve og fi­ne se­lection-ud­ga­ver, samt vod­ka. I AM Rosé pro­du­ce­res på en vin­gård i om­rå­det Langu­edoc i Syd­frank­rig. I AM Vod­ka pro­du­ce­res på et destil­le­ri i Po­len. Mar­tin Bund­gaard har selv va­e­ret rundt og ud­va­el­ge pro­du­cen­ter­ne og har og­så va­e­ret med til at la­ve op­skrif­ter­ne. Pro­duk­ter­ne sa­el­ges på nat­klub­ber, re­stau­ran­ter og ca­fe­er pri­ma­ert i Dan­mark, men Nor­ge og snart Sve­ri­ge og Fin­land er og­så blandt mar­ke­der­ne. Pro­duk­ter­ne sa­el­ges des­u­den via en­gros­bu­tik­ken In­co og fra sep­tem­ber via en webs­hop, hvor stan­dar­d­roséen kom­mer til at ko­ste 125 kr., mens fi­ne se­lection-ud­ga­ver ko­ster 300 kr. Mar­tin Bund­gaard for­ven­ter at kun­ne pro­du­ce­re en mil­li­on fla­sker stan­dar­d­rosé til na­e­ste år, mens der mak­si­malt kan pro­du­ce­res 30.000 fla­sker af fi­ne se­lection-roséen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.