93-årig løb tva­ers over USA

BT - - NYHEDER -

Ef­ter to år og ti må­ne­ders løb kun­ne Er­nie An­d­rus dyp­pe si­ne ta­e­er i At­lan­ten, da den 93-åri­ge krigs­ve­te­ran an­kom til St. Si­mon’s Island i den ame­ri­kan­ske del­stat Ge­or­gia lør­dag mor­gen lo­kal tid. Det skri­ver det lo­ka­le me­die The Brunswi­ck News.

He­le lø­be­tu­ren var på om­kring 5.000 ki­lo­me­ter, og An­d­rus til­ba­ge­lag­de hver uge mel­lem 20 og 40 ki­lo­me­ter.

Hun­dre­der kig­ge­de med, da den al­dren­de lø­ber nå­e­de sit mål.

Pu­bli­kum var val­far­tet til by­en fra fle­re ame­ri­kan­ske del­sta­ter for at by­de Er­nie An­d­rus vel­kom­men.

»Åh, det er her­ligt,« sag­de han til The Brunswi­ck News, mens han kig­ge­de sig om­kring.

Et mar­chor­ke­ster spil­le­de, da han an­kom til St. Si­mon’s Island, og til­sku­er­ne råb­te hans navn. »Det er stort. Det er den stør­ste ska­re, jeg no­gen­sin­de har stå­et for­an.«

Selv in­si­ste­re­de ve­te­ra­nen på, at hans rej­se over USA, som be­gynd­te i den ca­li­for­ni­ske by San Die­go, ik­ke hand­le­de om ham.

Den hand­le­de om at ind­sam­le pen­ge til at få sendt en landgangsbåd af ty­pen LST 325 af sted fra del­sta­ten In­di­a­na til Nor­man­di­et i an­led­ning af 75-året for D-dag i år 2019.

Er­nie An­d­rus tjen­te selv som mi­li­ta­er­la­e­ge på en lig­nen­de landgangsbåd un­der kri­gen.

»Jeg skal si­ge dig, han er en sej, gam­mel mand,« sag­de tals­mand for LST 325-land­gangs­bå­den Jo­hn Tal­lent, en krigs­ve­te­ran fra Viet­nam­kri­gen, til lo­kal­me­di­et. »Selv hvis han ik­ke får sam­let en øre ind, har den op­ma­er­k­som­hed, han har ret­tet mod An­den Ver­denskrig og sol­da­ter­nes of­re, ba­re va­e­ret fa­eno­me­nal.«

Iføl­ge net­me­di­et al.com er Er­nie An­d­rus den ae­ld­ste, der har kryd­set USA i løb.

Na­e­ste rej­se for den 93-åri­ge ve­te­ran bli­ver en tur gen­nem Ala­ska, hvor hans sted­dat­ter er bo­sat, skri­ver nyheds­bu­reau­et AP på sin hjem­mesi­de. /ritzau/

Selv hvis han ik­ke får sam­let en øre ind, har den op­ma­er­k­som­hed, han har ret­tet mod An­den Ver­denskrig og sol­da­ter­nes of­re, ba­re va­e­ret fa­eno­me­nal Jo­hn Tal­lent, tals­mand for landgangsbåd-pro­jek­tet

FO­TO: COAST2COASTRUNS.COM

Er­nie An­d­rus har lø­bet i to år og ti må­ne­der for at til­ba­gela­eg­ge de ca. 5.000 km tva­ers over USA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.