Ty­sker­ne skal ha­ve mad­la­ger hjem­me til ti da­ge

BT - - NYHEDER -

For før­ste gang si­den ti­den un­der den kol­de krig ar­bej­der Tys­klands re­ge­ring på at få de ty­ske hus­stan­de til at sik­re sig, at de al­tid har et la­ger af fø­de­va­rer og an­dre for­nø­de­n­he­der til ti da­ge. Det skal bru­ges i til­fa­el­de af et an­greb el­ler en ka­ta­stro­fe. En tals­mand for in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et si­ger, at pla­nen ven­tes drøf­tet på et re­ge­rings­mø­de på ons­dag.

De ty­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ster er li­ge nu ek­stra på ta­e­er­ne ef­ter to is­la­mi­ske at­ten­ta­ter i juli og en skud­mas­sa­kre, der blev be­gå­et af en men­talt for­styr­ret te­e­na­ger.

»Be­folk­nin­gen vil bli­ve for­plig­tet til at ha­ve in­di­vi­du­el­le mad­for­sy­nin­ger til ti da­ge,« skri­ver Frank­fur­ter Al­l­ge­me­i­ne Son­n­tagszei­tung, der hen­vi­ser til en plan, som ud­ar­bej­des af Tys­klands in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um.

Man skal ha­ve til­stra­ek­ke­ligt med drik­ke­vand til fem da­ge.

Vi­de­re skri­ver avi­sen, at pla­nen er en del af en ci­vil­for­svars­stra­te­gi, der blev sat i gang i 2012.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.