Nej, Brei­vik-ty­per er ik­ke med i de­bat­ten

BT - - DEBAT -

MI­KA­EL JAL­VING

til den hår­de re­to­rik, når han bru­ger tid på Fa­ce­book. Men det er fak­tisk bed­re, at de si­ger og skri­ver i de­bat­ter ved navns na­ev­nel­se. Det bli­ver ka­na­li­se­ret ud, så de ik­ke går og grub­ler med det. Brei­vik var en en­som sja­el, der va­el­te­de rundt i ma­er­ke­li­ge kil­der. Hans ty­pe står

ik­ke frem el­ler del­ta­ger i de­bat­ter, I ste­det for men går og bli­ver me­re og me­re vred. Men dem, der fak­tisk del­ta­ger at snak­ke om

i de­bat­ter­ne, står frem med navn. ord og be­gre­ber Så bli­ver de kri­ti­se­ret og kom­mer i De­ad­li­ne. Det vi­ser, at sam­ta­len og bur­de Sø­ren Pind

de­mo­kra­ti­et fak­tisk fun­ge­rer. be­ska­ef­ti­ge sig med kon­se­kven­ser­ne af ind­van­drin­gen

JUSTITSMINISTEREN IN­VI­TE­RER SELV

be­kym­ret for an­dre ty­per end høj­re­fløj­en, der op­for­drer un­ge men­ne­sker til terror. Vi står over­for en for­an­dring i Vest­eu­ro­pa med sta­dig stør­re hast. Ter­r­oren – hvor grum den end er – er kun top­pen af is­b­jer­get. I ste­det for at snak­ke om ord og be­gre­ber bur­de Sø­ren Pind be­ska­ef­ti­ge sig med kon­se­kven­ser­ne af ind­van­drin­gen, han selv hja­el­per på vej.

ved at lø­be tør for ar­gu­men­ter og ben­zin i tan­ken. Det her hand­ler om sprog, se­man­tik, ord og re­to­rik. Men po­li­tik er ik­ke en kryds og tva­ers. Po­li­tik er va­er­di­er og in­ter­es­ser, der stø­der sam­men. Der­for skal man ik­ke an­gri­be spro­get, men de pro­ble­mer, vi står over­for. Pind flyt­ter fo­kus va­ek fra sub­stan­sen af den po­li­ti­ske kamp over til en skøn­heds­kon­kur­ren­ce om sprog og re­to­rik.

SØ­REN PIND ER JEG ER ME­RE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.