Ja, hår­de ord af­fø­der og le­gi­ti­me­rer had

BT - - DEBAT -

PER­NIL­LE SKIP­PER

for, at man skal for­by­de hold­nin­ger. Men jeg ap­pel­le­rer til de men­ne­sker, som an­ven­der den hår­de is­lam­kri­ti­ske re­to­rik til at va­e­re me­re be­vid­ste om, at de ord, de bru­ger, kan få sto­re kon­se­kven­ser. Det kan ska­be me­get had.

JEG TA­LER IK­KE

at ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V) får sagt fra, isa­er for­di han hø­rer til den sam­me fløj ¬– nog­le gan­ge sam­me par­ti – der of­te går over gra­en­sen. Isa­er Dansk Fol­ke­par­ti har va­e­ret grove. Jeg ser den gra­en­se­over­skri­den­de re­to­rik ved me­get grove ge­ne­ra­li­se­rin­ger, der ta­les om mus­li­mer som hel­hed og ta­les om krig mod is­lam. Man får ik­ke de­fi­ne­ret klart, hvem man ta­ler om, når man ta­ler om dem, der gør no­get ondt.

DET ER GODT,

mig til, at Sø­ren Pind fik sagt fra over­for høj­re­flø­jens re­to­rik om is­lam og flygt­nin­ge, som han gør nu. Det er ik­ke la­en­ge si­den, at Mor­ten Bødskov (S) blev over­fal­det. Pia Kja­ers­gaard (DF) sag­de den­gang klogt, at når der er man­ge hår­de ord, man la­der fly­de, kan det va­e­re med til at le­gi­ti­me­re en hand­ling. Det var i for­bin­del­se med, at der er hård re­to­rik om os po­li­ti­ke­re på de so­ci­a­le me­di­er. Men det er det sam­me pro­blem, der er ved høj­re­flø­jens me­get hår­de re­to­rik over­for flygt­nin­ge og mus­li­mer. Den hår­de re­to­rik kan fø­re til, at folk be­gyn­der at hand­le på det el­ler fø­ler, at vol­de­li­ge hand­lin­ger kan ret­fa­er­dig­gø­res.

JEG HAR GLAEDET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.