Pind op­fyl­der Sass-øn­ske

BT - - DEBAT -

For­ud for et ef­ter­år, hvor re­ge­rin­gens mu­lig­he­der i høj grad af­ha­en­ger af Dansk Fol­ke­par­tis vel­vil­je, tra­ek­ker justitsministeren en streg i san­det for­an de par­ti­er, der me­ner, at Ve­sten be­fin­der sig i krig med is­lam, her­un­der nog­le DF’ere. FOR DET FØR­STE må man no­te­re sig den kon­kre­te ad­var­sel, som lan­dets ju­stits­mi­ni­ster og øver­ste po­li­tisk an­svar­li­ge for Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste ud­ste­der, alt­så at der er ri­si­ko for, at sy­ge og for­styr­re­de in­di­vi­der kan la­de sig an­spo­re til terror af en re­to­rik om krig og lands­for­ra­e­de­re. FOR DET AN­DET skal det na­ev­nes, at Pinds sig­na­ler strit­ter lidt i for­hold til in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­bergs linje – el­ler i hvert fald op­fat­tel­sen af den. Men Pind bak­kes op af fle­re V-ord­fø­re­re, her­un­der in­te­gra­tions­ord­fø­rer Marcus Knuth, som nor­malt er pot og pan­de med Støj­berg, så det lig­ner en ko­or­di­ne­ret ind­sats. Det er dog ik­ke ens­be­ty­den­de med, at den re­ge­ring­s­top, der skal strik­ke kom­pli­ce­re­de af­ta­ler sam­men i JO­A­CHIM B. OL­SEN ef­ter­å­ret, nød­ven­dig­vis er helt til­freds med, at Pind tir­rer DF på den må­de net­op nu. Uden­rigs­mi­ni­ste­ren ud­tryk­te dog straks op­bak­ning på Twit­ter. Men har re­ge­rin­gen over­ho­ve­det mod og mands­hjer­te til at hol­de fast i Pinds gra­en­se­tra­ek­ning igen­nem ef­ter­å­ret? FOR DET TRED­JE pe­ger Pind på an­ti-mus­lim­ske ind­la­eg fra høj­re­o­ri­en­te­re­de på so­ci­a­le me­di­er, bl.a. hen­vis­nin­ger til ’den en­de­li­ge løs­ning’. Det fik DFs na­est­for­mand Sø­ren Es­per­sen til at skel­ne mel­lem, hvad etab­le­re­de me­di­er skri­ver og ’van­vidsting på Fa­ce­book’. Men vi skal blot til­ba­ge til 28. juli for at fin­de et ud­sagn fra Es­per­sen selv, som i bed­ste fald er uklogt, i va­er­ste fald ek­stremt. I et op­føl­gen­de in­ter­view ef­ter Es­per­sens for­slag om at stop­pe mus­lim­sk ind­van­dring sag­de han til det etab­le­re­de me­die Ritzau, at når man i USA går ef­ter Ku Klux Klan, ’så ram­mer man gi­vet­vis og­så en hel del uskyl­di­ge, som ba­re er al­min­de­li­ge med­lem­mer.’ Det er ud­sagn, hvor man ty­pi­ske la­der tviv­len kom­me DF til go­de, men gør man det mod­sat­te, ser re­to­rik­ken mildt sagt skidt ud. FOR DET FJER­DE skal man hu­ske, at der nu er no­gen til høj­re for DF. Nye Bor­ger­li­ge er me­get ta­et på at va­e­re op­stil­lings­pa­rat. Det har na­tur­lig­vis en ra­ek­ke af­led­te ef­fek­ter, f.eks. po­ten­ti­a­le for stem­me­spild, hvis Nye Bor­ger­li­ge kom­mer ta­et på spa­er­rer­gra­en­sen el­ler sen­der K un­der den. Men for DF er bund­linj­en, at de sid­der i et krydspres mel­lem nye høj­re­fløjs­par­ti­er, et so­ci­al­de­mo­kra­ti med en barsk ud­la­en­din­gepo­li­tik, et kra­e­ven­de sam­ar­bej­de i blå blok og en sam­let vel­fa­erds­glad ven­stre­fløj. Det tra­ek­ker na­ep­pe DF i en mo­de­rat ret­ning i spørgs­må­let om Ve­stens for­hold til is­lam. Så hvis Ven­stre vil sa­et­te en gra­en­se for re­to­rik­ken, er ti­den må­ske ik­ke velvalgt, men dog ved at lø­be ud. OG SOM ROSINEN i pøl­se­en­den skal na­ev­nes, at Pind net­op har fulgt en op­for­dring fra S-grup­pe­for­mand Hen­rik Sass Lar­sen til, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og Ven­stre ta­ger sig af de­res egen fløjs po­puli­ster. Sass og Pind sy­nes eni­ge om, at det ik­ke må bli­ve en gra­tis om­gang at stem­me på yder­flø­je­ne, mens de gam­le par­ti­er tra­ek­ker la­es­set og får regn­ska­bet til at stem­me til sidst.

HVAD ER PRO­BLE­MET?

Skat­te­o­rd­fø­rer, Li­be­ral Al­li­an­ce

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.