Trumps nye stil: Jeg el­sker ’de sor­te’

BT - - NYHEDER -

In­den­for i Sum­mit Sports Com­plex i Di­a­mon­da­le, Mi­chi­gan brug­te Do­nald Trump godt ti mi­nut­ter på for­sik­re al­le om, hvor me­get han el­sker ’de sor­te’, som han nu po­li­tisk kor­rekt kal­der ’Afri­can Ame­ri­cans’.

Iro­nisk nok kan de mør­ke an­sig­ter til va­el­ger­mø­det i Mi­chi­gan ta­el­les på én hånd. Og langt fle­re sor­te ame­ri­ka­ne­re kan fin­des for­an byg­nin­gen, hvor de flit­tigt sa­el­ger ka­sket­ter og T-shir­ts med på­skrif­ter som ’Hil­lary Sucks - but not li­ke Mo­ni­ca’, ’Hil­lary for pri­son’ og ’Trump ro­cks’.

BTs ud­send­te spør­ger Mi­ke, der med en so­lid sam­ling af T-shir­ts har fulgt he­le Trump-cir­kus­set i fem må­ne­der, om han selv stem­mer på ejen­doms­mil­li­ar­da­e­ren. Sva­ret kom­mer promp­te: ’hell no!’. Og det sam­me svar (så­dan cir­ka) ly­der fra Mi­kes kol­le­ga­er Jero­me og Na­te.

»Jeg har og­så solgt T-shir­ts til Jour­ney-kon­cer­ter. Og jeg ha­der Jour­ney (ame­ri­kansk ro­ck­grup­pe, red.),« si­ger Na­te med et fla­bet grin.

Men selv­om det selv­føl­ge­lig ly­der ab­surd, at Trump skul­le bru­ge tid på at be­dy­re sin ny­op­da­ge­de ka­er­lig­hed for USAs mi­no­ri­te­ter for­an et na­e­sten ’all-whi­te’ pu­bli­kum, så er in­tet over­ladt til­fa­el­dig­he­der­ne.

Den nye stra­te­gi, ud­ta­enkt af Trumps nye team, sig­ter nem­lig på de me­re ’føl­som­me’ hvi­de mid­delklas­se­va­el­ge­re i de ame­ri­kan­ske for­sta­e­der.

Dis­se va­el­ge­re skal over­be­vi­ses om, at Trump ik­ke er så slem, som nog­le på­står.

Og iføl­ge de se­ne­ste me­nings­må­lin­ger fun­ge­rer stra­te­gi­en ef­ter hen­sig­ten.

Hil­lary Cl­in­tons for­spi­ring skrum­per nem­lig dag for dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.