Mindst 51 dra­ebt un­der bryl­lup

BT - - NYHEDER -

TER­R­OR­AN­GREB Mindst 51 men­ne­sker blev dra­ebt lør­dag, da en selv­mord­s­bom­ber de­to­ne­re­de si­ne spra­eng­stof­fer mel­lem men­ne­sker, der dan­se­de ved en bryl­lups­fest i den syd­li­ge tyr­ki­ske by Ga­zi­an­tep. Sne­se­vis er sår­et. »Eks­plo­sio­nen blev ud­løst af en selv­mord­s­bom­ber, som var mel­lem 12 og 14 år gam­mel,« si­ger Er­do­gan.

Den tyr­ki­ske pra­esi­dent si­ger, at den 12-14 åri­ge må­ske de­to­ne­re­de bom­ben, men at den og­så kan va­e­re ble­vet de­to­ne­ret af an­dre. Tyr­kisk po­li­ti ef­ter­ly­ste i går to ma­end, som kom til bryl­lup­pet sam­men med selv­mord­s­bom­be­ren. De flyg­te­de fra ste­det, umid­del­bart ef­ter bom­ben eks­plo­de­re­de.

»Fe­sten var ved at slut­te, da den ka­em­pe­ma­es­si­ge eks­plo­sion ske­te. Der var blod og le­gem­s­de­le al­le veg­ne,« si­ger den 25-åri­ge Ve­li Can.

»Myn­dig­he­der­ne har fun­det re­ster af en selv­mord­s­vest på ste­det,« si­ger an­kla­ge­myn­dig­he­den i Ga­zi­an­tep til den tyr­ki­ske tv-sta­tion CNNTurk.

Mindst 12 af dødsof­re­ne blev be­gra­vet søn­dag, men man­ge be­gra­vel­ser må ud­sa­et­tes.

»Man­ge dra­eb­te blev spra­engt i styk­ker. Det er nød­ven­digt med tids­kra­e­ven­de dna-test for at iden­ti­fi­ce­re dem,« si­ger sik­ker­hed­s­kil­der. Er­do­gan: IS står bag Tyr­ki­ets pra­esi­dent Re­cep Tayyip Er­do­gan si­ger, at Is­la­misk Stat ’for­ment­lig’ står bag an­gre­bet i Ga­zi­an­tep i det syd­li­ge Tyr­ki­et.

»Vo­res land og vo­res na­tion har igen kun ét bud­skab til dem, der an­gri­ber os - I vil ik­ke lyk­kes,« hed­der det i en er­kla­e­ring fra pra­esi­den­ten.

I ud­ta­lel­sen fra pra­esi­den­ten si­ger Er­do­gan des­u­den, at der ’ik­ke er no­gen for­skel’ på Is­la­misk Stat, den kur­di­ske op­rørs­grup­pe PKK og Gü­len­be­va­e­gel­sen.

Re­gio­nen har va­e­ret ramt af tre an­greb ale­ne i den for­løb­ne uge. Iføl­ge myn­dig­he­der­ne står den kur­di­ske op­rørs­grup­pe PKK bag al­le tre an­greb.

Tid­li­ge­re har og­så Is­la­misk Stat ta­get skyl­den for en ra­ek­ke an­greb i Tyr­ki­et, der de­ler gra­en­se med bå­de Sy­ri­en og Irak, hvor den ek­stre­mi­sti­ske grup­pe har ind­ta­get sto­re om­rå­der.

For­u­den trus­len fra PKK og Is­la­misk Stat har der va­e­ret uro i Tyr­ki­et, ef­ter at de­le af mi­li­ta­e­ret i juli uden held for­søg­te at kup­pe sig til mag­ten.

Tyr­ki­et fryg­ter, at en styr­kel­se af mi­li­tan­te kur­di­ske grup­per i Sy­ri­en vil styr­ke og op­f­lam­me kur­di­ske op­rø­re­re i Tyr­ki­et. Fe­sten var ved at slut­te, da den ka­em­pe­ma­es­si­ge eks­plo­sion ske­te. Der var blod og le­gem­s­de­le al­le veg­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.