Den hel­di­ge fransk­mand

BT - - KULTUR -

DA­TI­DENS TERROR Hi­sto­ri­ke­re har sva­ert ved at bli­ve eni­ge om, hvem der har over­le­vet flest mord­for­søg. Men sand­syn­lig­vis ind­ta­ger den tid­li­ge­re fran­ske pra­esi­dent Char­les de Gaul­le en an­den­plads – kun over­gå­et af den tid­li­ge­re cu­ban­ske pra­esi­dent Fi­del Ca­stro. Char­les de Gaul­le op­le­ve­de fle­re gan­ge i sin pra­esi­dent­kar­ri­e­re fra 1959 til 1969 at bli­ve ud­sat for at­ten­ta­ter. Et af de va­er­re af slagsen var på den­ne dag for 54 år si­den, i 1962, hvor han først på af­te­nen var på vej fra Élysée­pa­la­e­et til luft­hav­nen i Or­ly sam­men med sin hu­stru Yvon­ne de Gaul­le. Trans­por­ten fo­re­gik i pra­esi­den­tens sor­te Ci­troën DS, ledsa­get af livvag­ter på mo­tor­cyk­ler.

Un­der­vejs blev kor­te­gen an­gre­bet af den mi­li­tan­te grup­pe OAS, der be­trag­te­de pra­esi­den­ten som lands­for­ra­e­der, for­di han hav­de gi­vet selv­sta­en­dig­hed til Al­ge­ri­et. Et land, der hav­de va­e­ret på fran­ske ha­en­der si­den ero­brin­gen i 1830’er­ne. TRE TING OPKALDT EF­TER CHAR­LES DE GAUL­LE 1: Luft­havn

140 skud af­fy­ret af 12 ter­r­o­ri­ster ram­te de Gaul­les bil den 22 au­gust, men pra­esi­den­ten slap miraku­løst fra at­ten­ta­tet uden skram­mer. To livvag­ter på mo­tor­cyk­ler mi­ste­de dog li­vet.

En af år­sa­ger­ne til, at de Gaul­le slap va­ek, var, at Ci­troën DS med sin avan­ce­re­de hy­drauli­ske af­fjed­ring kun­ne fort­sa­et­te un­der chauf­før­ens kon­trol, selv om al­le fi­re da­ek var skudt i styk­ker.

De Gaul­le vid­ste godt, hvil­ken be­tyd­ning bi­len hav­de haft for hans og hu­stru­ens liv. Da Fi­at nog­le år se­ne­re vil­le kø­be Ci­troën, for­hin­dre­de de Gaul­le en to­tal over­ta­gel­se ved kun at til­la­de, at 15 pro­cent af ak­tier­ne skif­te­de ejer. Ti­met tå­ge En an­den grund til, at ae­g­te­par­ret slap med skra­ek­ken, var dog og­så en ta­et tå­ge.

Den gjor­de, at at­ten­tat­ma­en­de­ne ik­ke nå­e­de at ha­ve de­res vå­ben pa­ra­te, da bi­len na­er­me­de sig de­res gem­me­sted. De­res skud blev der­for upra­e­ci­se.

OAS blev an­ført af tid­li­ge­re ober­st­løjt­nant Je­an Ba­stien-Thiry. Han blev sam­men med de an­dre ter­r­o­ri­ster hen­ret­tet ved skyd­ning for pla­nen om at dra­e­be pra­esi­den­ten.

Char­les de Gaul­le hav­de en sa­er­lig plads i fransk­ma­en­de­nes hjer­ter. Da lan­det blev lø­bet over en­de af ty­sker­ne i 1940, na­eg­te­de han at gi­ve op.

Hvor det of­fi­ci­el­le Frank­rig un­der­ka­ste­de sig fjen­den, skab­te han ha­er­styr­ken De Frie Fran­ske og før­te kam­pen vi­de­re fra sit ek­sil i Lon­don. De Gaul­le sik­re­de sit yd­my­ge­de land en plads i sej­r­her­rer­nes ra­ek­ker, og fransk­ma­en­de­ne el­ske­de ham for det.

Han dø­de 79 år gam­mel i 1970 af et hjer­te­an­fald. Han fik to døtre og en søn sam­men med hu­stru­en Yvon­ne. Dat­te­ren An­ne hav­de Downs syn­drom og dø­de 20 år gam­mel af lun­ge­be­ta­en­del­se i 1948. 2: Han­garskib

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.