Man­den bag Ba­ck­stre­et Boys er død

BT - - TV/RADIO -

NED­T­UR til et af de bedst sa­el­gen­de boy­band i ver­den med 130 mil­li­o­ner solg­te pla­der på grund af øre­ha­en­ge­re som ’Show me the me­a­ning of be­ing lo­ne­ly’, ’Sha­pe of my heart’ og ’Eve­ry­bo­dy’. Det skri­ver Rol­ling Sto­ne.

Blot to år se­ne­re gen­tog han suc­ce­sen med ban­det *N Sync, der hav­de ad­skil­li­ge hits og var start­skud­det for en bla­en­den­de mu­sik­kar­ri­e­re for den un­ge Justin Tim­ber­la­ke.

Lou Pear­l­mans suc­ces slut­te­de dog brat, da fle­re af hans grup­per sagsøg­te ham for svin­del, li­ge­som han i 2007 i Va­ni­ty Fair blev an­kla­get for at ha­ve mis­brugt fle­re af si­ne un­ge san­ge­re seksu­elt. An­kla­get for hvid­vask Ned­t­u­ren kul­mi­ne­re­de, da han i 2007 blev an­kla­get for hvid­vask af pen­ge og fal­ske af­ta­ler for svim­len­de 300 mil­li­o­ner dol­lar. For selv­om hans mu­sikim­pe­ri­um var smul­dret, var det sta­dig lyk­ke­des ham at over­be­vi­se in­ve­sto­rer om at sky­de pen­ge i to op­dig­te­de fir­ma­er, der kun ek­si­ste­re­de på pa­pir. Pear­l­man flyg­te­de til Ba­li, men blev an­holdt og i 2008 idømt 25 års fa­engsel for svin­del.

Om hans død skri­ver *N Syn­csan­ge­ren Lan­ce Bass på Twit­ter:

’Lou Pear­l­man har må­ske ik­ke va­e­ret en or­dent­lig for­ret­nings­mand. Men jeg vil­le ik­ke la­ve det, jeg el­sker i dag, hvis ik­ke det var for ham. RIP Lou’. MÅNEN I DAG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.